Upprustning av Mittbanan

Motion 2009/10:T313 av Susanne Eberstein och Berit Andnor (s)

av Susanne Eberstein och Berit Andnor (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för upprustning av Mittbanan.

Motivering

Mittbanan har stor betydelse både för gods- och för persontrafik. Genom den planerade upprustningen av Meråkersbanan på den norska sidan gränsen förbättras förutsättningarna för att utveckla järnvägstrafiken mellan Sundsvall och Trondheim. Det finns ett mycket stort behov av åtgärder för att korta restider och höja axellasterna.

En annan aspekt är att näringslivets behov av snabba och effektiva gods- och persontransporter har ökat snabbt under senare år. Både av miljö- och trafiksäkerhetsskäl är det ytterst angeläget att en så stor andel som möjligt av godstrafiken går på järnväg och inte läggs på lastbil. Det finns en tydlig strävan från exempelvis skogsindustrin att lägga över en större andel av sina godstransporter till järnväg.

Också med tanke på den stora arbets- och studerandependling som i dag sker mellan Sundsvall och Östersund är det angeläget att Mittbanan ges en ordentlig standarduppryckning så att restiderna kan pressas ner.

Stockholm den 1 oktober 2009

Susanne Eberstein (s)

Berit Andnor (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)