Upprustning av Kinnekullebanan

Motion 2009/10:T244 av Christer Winbäck (fp)

av Christer Winbäck (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om upprustning av Kinnekullebanan.

Motivering

Regionala järnvägar är viktiga för att klara den dagliga arbetspendlingen och för många företags möjligheter att kunna utvecklas.

Dåliga banor och vagnar, eller dålig tillgänglighet, krymper en arbetsmarknadsregion och därmed minskar eller uteblir den tillväxt som hade kunnat ske med hjälp av goda kommunikationer. Försämrade möjligheter till transporter på regionala järnvägar hindrar och begränsar konkurrensen om transporter och resenärer och kan leda till ökade fraktkostnader för företag.

Höghastighetståg i all ära, men det är en stor och dyr investering, som möjligen kan behövas i framtiden. Men det är här och nu, som upprustning av befintliga banor behövs eller tillskott av bansträckningar som kompletterar de befintliga.

Kinnekullebanan är av stor betydelse för norra och västra delen av Skaraborg, där kommunikationer av övrigt slag dessutom ofta är undermåliga. Tidigare satsningar på banan har fallit väl ut och att satsa på ytterligare upprustning av Kinnekullebanan är en nödvändighet.

Resenärsunderlaget är i ökande då alltfler upptäcker fördelarna. Ytterligare möjlighet till stopp för resenärer och fler turer skulle öka detta. Om området skall vara attraktivt och företag kunna starta och utvecklas är det viktigt med bra kommunikationer; där fyller Kinnekullebanan en stor och viktig funktion. Att det, förutom att vara transporteffektivt, också är miljövänligt, är en värdefull bonuseffekt.

Regeringen bör snarast återkomma med förslag på hur intentionerna i motionen ska uppfyllas. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

Stockholm den 1 oktober 2009

Christer Winbäck (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)