Upprustning av Inlandsbanan

Motion 2022/23:113 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att rusta upp Inlandsbanan för att skapa ännu bättre förutsättningar för fler företag och jobb i Norrlands inland och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Järnvägsnätet i Sverige har under en lång tid dragits med ett underhåll som är gravt efter­satt, särskilt i Sveriges norra delar. Alliansregeringen tog med hjälp av två historiska infrastrukturpropositioner stora steg för att täppa till hål i infrastrukturinvesteringar och fördubblade anslagen till drift och underhåll. Trots det finns fortsatt stora behov av upp­rustning av det svenska järnvägsnätet.

I Norrland är järnvägsnätet hårt belastat och består till större delen av enkelspår och saknar redundans. Sträckor som endast består av enkelspår är sårbara i det nationella transportsystemet.

För såväl industrierna uppe i Norrlands inland som kusterna, är det viktigt med håll­bara transporter då det i många fall saknas redundans. Enstaka olyckor riskerar att ställa till stora problem för näringar i dessa områden. Hållbara transportsystem är viktiga för svensk exportindustri och avgörande för Sveriges ekonomi.

Inlandsbanan är en livlina för Sveriges mest råvarutäta område där flertalet skogs- och gruvindustrier är verksamma. Stärkandet av Inlandsbanan är en förutsättning för den regionala utvecklingen i Norrlands inland och för att näringslivet där ska kunna verka och utvecklas.

Att öka bärigheten och stärka underhållet till dessa områden är viktigt för miljön och trafiksäkerheten och för att man ska kunna leda om trafik utan att den skapar onödiga leveransstörningar. För Inlandsbanan är detta vitalt för ett växande näringsliv kring banan.

Att utveckla Inlandsbanan är en förutsättning för att kunna utveckla Norrlands­regionerna ur näringslivssynpunkt, men också ur ett samhällsperspektiv. Inlandsbanans samspel med stambanorna är vitalt för ett robust transportsystem till och från norra Sverige. Idag bedrivs trafik på Inlandsbanan med begränsad trafik. Behovet av ökat underhåll är påtagligt för att banans lönsamhet inte ska urholkas.

Givet detta är det viktigt att Trafikverket ges i uppdrag att tillsammans med närings­livet se över möjligheten att rusta upp Inlandsbanan och skapa förutsättningar för fler växande företag och nya jobb i Norrlands inland.

 

 

Saila Quicklund (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-15 Granskad: 2022-11-16 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)