Upprustning av Inlandsbanan och Kinnekullebanan

Motion 2022/23:1799 av Magnus Jacobsson och Mathias Bengtsson (båda KD)

av Magnus Jacobsson och Mathias Bengtsson (båda KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en upprustning och utbyggnad av Inlandsbanan och Kinnekullebanan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kriget i Ukraina har visat hur viktigt det är att man har fungerande infrastruktur som inte är beroende el. Just nu arbetar de flesta för att en större del av den svenska infrastrukturen skall elektrifieras. Det är bra utifrån ett miljöperspektiv, men det finns också risker då det kan leda till att stora delar av transportsystemet lamslås om en fiende skadar elnätet.

 

En annan erfarenhet av Ukrianakriget är hur viktigt det är att man har fler än ett transportsystem. Idag har Sverige ett huvudspår mellan norra och södra Sverige längs med kusten. I fredstid fungerar detta väldigt väl men om vi hamnar i ett mer utsatt läge är det väldigt lätt att skada denna infrastruktur.

 

Det finns dock en möjlighet att på ett förhållandevis enkelt sätt bygga upp ett alternativt järnvägssystem som går längre in i landet. Inlandsbanan går i praktiken ifrån Kiruna till Kristinehamn, samtidigt som Kinekullebanan går från Gårdsjö via Mariestad ner till Vara och Göteborg. Om de här banorna byggs samman mellan Kristinehamn och Mariestad samt att inlandsbanan byggs ut med ett antal lämpliga mötesspår så har det skapats ett helt nytt tågstråk ifrån Kiruna till Göteborg.

 

En upprustning av stråken är också en förutsättning för både turistsatsningar, jobb och tillväxt i hela landet. Stora delar av landets skogsareal finns längs med Inlandsbanan. En upprustning av banan skulle vara av stor nytta för skogsnäringen och flytta godstransporter från väg till järnväg. Även gruvnäringen nyttjar banan.

 

Redan idag håller ledningen för Inlandsbanan på att utreda förutsättningarna för att banan skall betjänas av vätgasanläggningar som producerar vätgas längs med spåret. Även i Mariestad har man jobbat mycket med vätgas och det är idag tekniskt möjligt att köra tåg med hjälp av vätgas.

 

Regeringen borde därför tillsammans med berörda regioner se om det är möjligt att bygga samman de nämnda spåren samt att bygga upp ett nätverk av vätgasstationer. En sådan här lösning kommer att ge landet ett helt nytt stråk för både person- och godstrafik samtidigt som vi får möjlighet att driva tågen med bränsle som vi själva producerar längs med spåret.

 

 

 

Magnus Jacobsson (KD)

Mathias Bengtsson (KD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)