Upprustning av Ådalsbanan

Motion 2009/10:T520 av Eva Sonidsson och Agneta Lundberg (s)

av Eva Sonidsson och Agneta Lundberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för upprustning av Ådalsbanans norra del, sträckan Norrnyland–Sollefteå–Långsele.

Motivering

I Banverkets tidning Ådalsbanan 2008:12 presenteras arbetsplanen för Ådalsbanans sträckning och utbyggnadsetapper. Av skissen över banans ursprungliga sträckning framgår att den börjar i Sundsvall och slutar i Långsele. Av arbetsplanen framgår dock ingenting om upprustningen av sträckan Norrnyland–Sollefteå–Långsele.

Med hänsyn till de utökade gods- och persontransporter som kommer att ske på dessa bandelar är det mycket angeläget att även bansträckan upp till Sollefteå–Långsele blir föremål för upprustning. Detta är mycket angeläget ur flera aspekter, dels därför att sammanbindning av Botniabanan och Ådalsbanan–Norra stambanan kan innebära flera valmöjligheter för gods- och persontrafiken, dels för att bättre möjligheter skapas för att använda virkestransporter hela sträckan av Ångermanälvens dalgångar/Hoting–Långsele–Kramfors–Sundsvall.

Den här föreslagna lösningen skulle från miljösynpunkt innebära stora fördelar. Bland annat handlar det om minskade avgasutsläpp i området, minskat slitage på vägarna samt minskade risker för svåra olyckor där stora lastbilar och bussar ofta är inblandade.

Stockholm den 1 oktober 2009

Eva Sonidsson (s)

Agneta Lundberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)