Upprätthåll Sveriges flygförsvar

Motion 2017/18:3629 av Jan Björklund m.fl. (L)

av Jan Björklund m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att antalet stridsflygplan ska förbli minst 100 och att möjligheten till 160 stridsflygplan ska studeras och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studera återinrättandet av flygflottiljen i Uppsala och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att militär utrustning måste öka i takt med att flygförsvaret byggs ut och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje land, inte minst ett som påstår sig kunna hävda militär alliansfrihet, måste ha en sammanhållen vision om hur det egna luftrummet ska värnas över tid. Den måste beskriva helheten och innebära en rimlig avvägning mellan det operativt önskvärda samt det politiskt och ekonomiskt genomförbara. Dessvärre har en tydlig och realistisk vision länge saknats. Under lång tid har det svenska luftförsvaret utmärkts av en tilltagande brist på balans och helhetssyn.  Liberalerna har vilja och beredskap att säkra de ekonomiska förutsättningarna för ett fullgott försvar av svenskt luftrum, såväl i fred som i händelse av krig.

Antal plan

Regeringen har valt en annan väg. Trots den försämrade säkerhetssituationen i vårt närområde beslutade regeringen tillsammans med M, C och KD i försvarsöverenskommelsen 2015 att flygvapnet, som i dag består av knappt 100 stridsflygplan, skulle minskas under åtta år. 60 nya JAS E ska ersätta 100 JAS C/D, de sista levererade för mindre än två år sedan. Regeringen anser sig inte ha råd att hålla dessa plan med piloter, bränsle och reservdelar och därför ska de skrotas. Det är beklagligt att regeringen har kommit till den slutsatsen. Det ryska stridsflyget uppvisar ett aggressivt beteende och kommer enligt Försvarsmakten också allt närmare våra egna enheter, framför allt de svenska signalspaningsplanen. Att i det här läget skrota 100 nästan nya, fullt betalda och välfungerande stridsflygplan är både ett säkerhetspolitiskt risktagande och ett enormt slöseri med skattebetalarnas pengar.

Antalet plan bör vara minst hundra också i framtiden. Helst bör alla JAS C/D behållas, samtidigt som de 60 nya planen tillförs. Det skulle innebära en kraftig – men mycket nödvändig – förstärkning av vårt flygvapen.

Flygflottiljen i Uppsala

Liberalerna anser att lösningen inte är att minska på antalet plan utan att öka de militära anslagen för att anskaffa mer material och fler piloter. För att det ska vara genomförbart behöver Sverige inrätta en ny flygbas. Det var fel att lägga ned flygflottiljen i Uppsala 2001. Därför föreslår vi att med en utökad flygflotta bör regeringen även instifta en ny flygflottilj i Uppsala. Linköping och Karlsborg har också de förutsättningar som krävs för att kunna tillhandahålla en ny flygflottilj. Det viktigaste är att flygvapnet förstärks med både material och kompetent personal och för att kunna bereda plats för 160 JAS-plan behövs en ny flygbas och då bedömer liberalerna att Uppsala ligger närmast till hands för att kunna upprätta en ny flygflottilj.

Ett flygvapen är inte bara flyg och flygbas, utan också vapen. Beväpningen av stridsflyget motsvarar i dagens läge inte krigets krav. Fortfarande har vi färre moderna radarjaktrobotar än vi har flygplan. Vi har också underlåtit att integrera befintliga och betalda vapen när stridsflyget uppgraderats. Det är uppenbart att försvarsmakten behöver ytterligare anpassas till det förändrade säkerhetsläget vi befinner oss i idag. Regeringen behöver utreda hur vi kan behålla de 100 JAS-planen utöver de 60 nya, bereda plats för dem med en ny flygflottilj och bemanna dem med rätt personal och vapen.

För att det ska vara genomförbart krävs än mer resurser än vad försvarsuppgörelsen föreslog under hösten 2017. Se därför Liberalernas höstbudgetmotion för 2018 hur dessa finansieringar kan tillämpas.

 

 

Jan Björklund (L)

 

Said Abdu (L)

Tina Acketoft (L)

Maria Arnholm (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Bengt Eliasson (L)

Roger Haddad (L)

Robert Hannah (L)

Nina Lundström (L)

Fredrik Malm (L)

Christer Nylander (L)

Birgitta Ohlsson (L)

Mats Persson (L)

Mathias Sundin (L)

Lars Tysklind (L)

Maria Weimer (L)

Barbro Westerholm (L)

Allan Widman (L)

Christina Örnebjär (L)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)