Upphovsrätt

Motion 2008/09:N360 av Otto von Arnold (kd)

av Otto von Arnold (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka den svenska upphovsrätten, skyddet för upphovsmannen, så att den kommer upp till europeisk nivå avseende lagstiftning, rättstillämpning och moral.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förtydligande av skadeståndsbestämmelserna i den immaterialrättsliga lagstiftningen.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att tvinga Internetleverantörer att lämna ut identiteten på Internetanvändare som misstänks för intrång.

Motivering

Upphovsrätten är en äganderätt som innebär, med vissa inskränkningar, en exklusiv rätt för upphovsmannen att själv förfoga över sitt verk, genom att framställa exemplar därav och genom att göra det tillgängligt för allmänheten. Det innebär att upphovsmännen har rätt att bestämma när, var, hur och om deras verk ska göras tillgängliga för allmänheten.

Sedan den 1 juli 2005 har Sverige en ny lagstiftning om upphovsrätt. I denna infördes ett tydligt förbud mot att kopiera för privat bruk från olagligt material. Kravet på lovlig förlaga tog särskilt sikte på kopiering av verk från Internet. Regeln innebär att kopiering för privat bruk numera endast får ske från verk som gjorts tillgängliga med upphovsmannens tillstånd.

Ett huvudsyfte med lagändringen i upphovsrättslagen om olovlig förlaga var att stimulera och ge sunda förutsättningar för utvecklingen av lagliga alternativ för elektronisk försäljning av musik, filmer och annat upphovsrättsskyddat material.

Eftersom inget är gratis måste någon betala för artisternas verk. Syftet med upphovsrätten är att stimulera konstnärligt och litterärt skapande och att ge den som skapat något rätten att kunna bestämma över och tillgodogöra sig resultatet av sitt skapande.

En utbredd kopiering av filmer och musik innebär en utarmning av kvalitetskultur och ett hot mot mångfalden. Piratkopiering av film skadar inte enbart filmindustrin utan undanhåller även handeln och samhället stora belopp på grund av främst minskad försäljning och minskade skatteintäkter. Man kan anta att stora pengar kan tjänas på att sprida upphovsrättsskyddat material. Den som äger en sajt har mycket att vinna på att tillhandahålla åtråvärt material. Att ladda upp material bör rättsväsendet därför se extra allvarligt på.

Trots att olaglig fildelning är utbredd i Sverige är det få som dömts för olaglig fildelning av musik och film, vilket innebär att dagens lagstiftning upplevs som närmast harmlös.

Lag ska inte kunna nonchaleras. Därför måste lagstiftningen skärpas och harmoniseras med europeisk nivå. Jag föreslår att skadeståndsbestämmelserna i den immaterialrättsliga lagstiftningen förtydligas och att regler införs som ger domstolar möjlighet att vid vite förbjuda den som gjort sig skyldig till ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse till intrång att fortsätta åtgärden. Vidare anser jag att upphovsrättsinnehavaren ska kunna vända sig till en domstol för att tvinga Internetleverantören att lämna ut identiteten på Internetanvändare som misstänks för intrång. På så sätt blir det lättare att ingripa mot olovlig fildelning, vilket i sin tur stimulerar utvecklingen av lagliga alternativ för spridning av bland annat film och musik på Internet.

För att polisen ska ha rätt att spåra de personer som använder sina datorer för olaglig verksamhet krävs att normalstraffet för det misstänkta brottet är fängelse eller villkorlig dom. Vid brott som enbart kan ge dagsböter får åklagaren, som bekant, inte företa någon husrannsakan. För att kunna bevisa att filmer och musik sprids via en fildelares dator måste hårddisken kunna beslagtas genom främst en husrannsakan. Polisen måste få förutsättningar för att hejda brott mot upphovsrätt och immaterialrätt.

Det är också viktigt med en bredare diskussion och samhällsdebatt om upphovsrätt för att få bukt med människors inställning till brottet. Det är nödvändigt att upplysa om vilka skadliga effekter brott mot upphovsrättslagen har.

Alternativet är att gällande lag ändras, och då måste lagstiftaren vara klar över vilka konsekvenser detta medför.

Stockholm den 6 oktober 2008

Otto von Arnold (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)