Upphovsrätt

Motion 2008/09:N341 av Tomas Tobé och Lars Hjälmered (m)

av Tomas Tobé och Lars Hjälmered (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om synen på upphovsrätten på Internet.

Motivering

Den kreativa sektorn inom tv, film, musik, förlag, dataspel och andra medier är en av de viktigaste framtidssektorerna för Sverige som ledande kunskapsekonomi. År 2007 uppskattas sektorn ha haft ett förädlingsvärde på drygt 37 miljarder svenska kronor och med en tillväxttakt över den genomsnittliga svenska BNP-tillväxten.

Tack vare Internet och annan digital teknik är möjligheterna att producera, distribuera och konsumera dessa kulturformer långt mer utvecklade än för bara ett decennium sedan. En nyligen genomförd sammanställning av svenska branschorganisationer inom denna sektor visar att det i dagsläget finns 86 olika nättjänster där svenska Internetabonnenter kan ta del av film, tv, böcker, dataspel och musik direkt på nätet. Bakom dessa tjänster står såväl svenska IT-entreprenörer och kulturentusiaster som internationella storbolag.

Tyvärr utsätts dessa entreprenörer och företagare i dagsläget för en omfattande illegal konkurrens från andra aktörer som inte tar någon hänsyn till rättigheter eller ersätter upphovsmännen för det som de sprider. Enligt en uppskattning från Value Formation och Lunds tekniska högskola var värdebortfallet på grund av illegal nedladdning i tidigare nämnda sektorer 6,2 miljarder kronor år 2007 i Sverige.

Dagens omfattande illegala konkurrens för dessa nättjänster och den bristande respekten för kreatörers äganderätt är ett allvarligt hot mot den tillväxt- och sysselsättningspotential som finns i den kreativa sektorn. Detta är särskilt allvarligt givet den tidiga etableringsfas som den digitala marknaden befinner sig i just nu.

Svenska företag inom denna sektor har dessutom betydligt sämre konkurrensförutsättningar än sina europeiska konkurrenter. I flera andra länder har man varit snabbare på att anpassa och modernisera sin lagstiftning, vilket har mildrat problemet.

Sverige bör ta intryck och använda erfarenheterna för att upphovsrätten även ska gälla nätet. Endast så kan det skapas förutsättningar för en stark kreativ sektor där vi tar tillvara på den kultur-, tillväxt- och sysselsättningspotential som den nya tekniken och den kreativa sektorn har gemensamt.

Stockholm den 6 oktober 2008

Tomas Tobé (m)

Lars Hjälmered (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)