Upphävande av uranutvinningsförbudet

Motion 2019/20:2961 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upphäva förbudet mot uranutvinning i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksdagen röstade tidigare igenom regeringens proposition om ett förbud mot utvinning av uran. Detta var mycket olyckligt och förbudet borde hävas snarast.

Propositionen innebar att uran togs bort som koncessionsmineral i minerallagen, vilket omöjliggör tillståndssökning för utvinning av uran. Lagstiftningen kring uranbrytningen var redan tidigare mycket rigorös. Det krävdes tre separata tillstånd enligt tre separata lagar för att få bryta uran. Uranbrytning föregicks även av en sträng miljöprövning, och kommunen där brytning planerades hade också, enligt miljöbalken, vetorätt i frågan. Regeringen prövade noggrant ansökningarna om att få bryta uran, under förutsättning att kommunfullmäktige i den kommun där brytning skulle ske hade tillstyrkt detta. Det fanns därför ingen anledning att ändra denna lagstiftning.

Följden av detta utvinningsförbud mot uran är att utvinningen av sällsynta jord­artsmetaller som bland annat används vid batteritillverkning försvåras avsevärt. Dessa innovationskritiska metaller är mycket vanligt förekommande tillsammans med uran, och för en bransch som på förhand har svårt att förutse exakt vad som kommer att utvinnas vid prospektering kan förbudet leda till att företag undviker prospektering i områden där uran är vanligt förekommande. Det riskerar att få konsekvenser för såväl näringslivet som de områden där prospektering av dessa innovationskritiska metaller är en viktig del av ekonomin.


Förbudet sätter ett farligt prejudikat för framtiden där Sveriges internationella rykte som gruvnation riskerar att skadas och svensk gruvindustris konkurrenskraft riskerar att försvagas. Regeringen bör därför häva utvinningsförbudet när det gäller uran i Sverige.

 

 

Edward Riedl (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)