Upphandlingslagen

Motion 1996/97:Fi809 av Kenneth Kvist och Bengt Hurtig (v)

av Kenneth Kvist och Bengt Hurtig (v)
Vid Sveriges inträde i EES och sedan i EU anpassades lagen
om offentlig upphandling.  Den har nu varit i bruk under två
och ett halvt år. Den nya lagen har skapat stora problem för
flera kommuner. Att så skulle bli fallet påtalades redan då av
flera EU-kritiker, men kritiken klingade förgäves.
Ett av de stora felen har varit att det i lagen förts in vad som kallas ett
"positivt kontraktsintresse". Den som anser sig felaktigt förbigången vid en
upphandling kan därigenom inte bara vinna skadestånd som ersätter
kostnaderna för att förbereda ett anbud och för deltagandet i själva upphand-
lingen utan även för utebliven vinst.
I nyhetsbrevet Kommunerna och EU uppmärksammas denna fråga av två
jurister, professor Curt Riberdahl och Svenska Kommunförbundets förbunds-
jurist Ulf Palm.
Att skadestånd kan utgå motsvarande det positiva kontraktsintresset är enligt
vår mening principiellt dubiöst
skriver de båda författarna och fortsätter:
Det innebär att skadeståndsregler som normalt bara gäller i
kontraktsförhållanden utvidgas till att gälla också utanför
kontraktsförhållanden. Det förhållandet att skadeståndsreglerna gäller också
under de s.k. tröskelvärdena får vidare konsekvensen att upphandlingar som
uppgår till obetydliga belopp kan bli föremål för omfattande, tidskrävande
och kostbara processer, vilket vi redan sett exempel på. (vår kursivering)
Författarna säger sig ha kommit i kontakt med ett par fall
som rört företag som gått i konkurs eller varit inblandade i
flera konkurser. I båda dessa fall har det krävts miljonbelopp
i skadestånd i branscher där konkurrensen är knivskarp och
vinstmarginalerna närmast är lika med noll.
Författarna menar att det i många fall är rena chanstagningar från vissa
företag och att t.ex. konkursmässiga företag kan lägga låga och kanske
orealistiska anbud och sedan kan framställa orimliga skadeståndskrav om de
går miste om anbudet.
I det ursprungliga lagförslaget fanns inte det s.k. positiva kontraktsintresset
med. Det var begränsat till att skadestånd kunde fås enbart för kostnaderna
för att förbereda anbudet och delta i upphandlingen eller s.k. negativt
kontraktsintresse.
Vi delar de refererade författarnas ståndpunkt och slutsats att lagen bör
ändras så att  skadeståndsersättning skall begränsas till det negativa kon-
traktsintresset.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till ändring av
upphandlingslagen enligt vad i motionen anförts.

Stockholm den 5 oktober 1996
Kenneth Kvist (v)

Bengt Hurtig (v)
Gotab, Stockholm 1996
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-10-07 Hänvisning: 1996-10-11 Bordläggning: 1996-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)