Upphandling av tv- och radioprogram

Motion 2012/13:Kr279 av Lars Beckman och Carl-Oskar Bohlin (M)

av Lars Beckman och Carl-Oskar Bohlin (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten bör upphandla delar av tv- och radioprogrammen i allmänhetens tjänst.

Motivering

För inte så längesedan hade Sverige endast statlig radio och tv. Idag ser det annorlunda ut, och hushållen kan såväl genom datorn i hemmet som genom ett bredare kanalutbud se och höra flera olika tv- och radiokanaler. Genom en ökad pluralism i medierna får vi som bor i Sverige många olika nyhetsvinklingar och aspekter av händelser. Genom att vi även har tillgång till nyhetsmedier från andra länder skildras idag ett bredare perspektiv än vad som tidigare var möjligt att tillgodogöra sig.

Inom många olika samhällssektorer är det en naturlig process att upphandla varor och tjänster till den offentliga sektorn. Politiker ställer krav på vad som ska upphandlas, och sedan får företag lägga anbud i enlighet med principerna för offentlig upphandling.

Vi menar att tiden nu är mogen för staten att upphandla delar av samhällsprogrammen och nyhetsförmedlingen i radio och tv i Sverige. Vi politiker kan besluta om kriterier, och mediebolagen kan i högre utsträckning än idag lägga anbud i fri konkurrens med varandra.

Större upphandling ger större mångfald och en större arbetsmarknad för journalister att ta del av samtidigt som vi får en större pluralism inom medieområdet i Sverige. Genom att upphandla samhällsprogram och nyhetsförmedling får vi en ännu bättre radio och tv i allmänhetens tjänst. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 26 september 2012

Lars Beckman (M)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)