med anledning av framst. 2009/10:RS4 Uppföljning av riksrevisionsreformen

Motion 2009/10:K8 av Lennart Hedquist (m)

av Lennart Hedquist (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar att ändra förslaget till lydelse av 4 § lagen om revision av statlig verksamhet m.m. i enlighet med vad som anförs i motionen.

Motivering

I lagförslaget 4 § anges att ”som ett led i effektivitetsrevisionen får förslag lämnas om alternativa insatser för att nå avsedda resultat”.

Jag anser att det vore fel att ge Riksrevisionen en uttalad uppgift att kunna lämna förslag på alternativa insatser. Riksrevisorernas granskningsuppgifter ska vara att bedriva revision och utvärdering. Att från detta också ange att de bör lämna alternativa förslag ligger utanför vad som normalt bör åvila revisionen och strider mot den inarbetade ordningen. Genom att tydligt öppna för revisorerna att komma med alternativa förslag finns också en risk för att deras roll i den politiska processen ändras. Därtill kommer de att uppfattas som en aktör i den politiska debatten. Olika förslag till alternativa lösningar presenteras regelmässigt av regeringen, partierna, enskilda riksdagsledamöter, ESO, Finanspolitiska rådet, fackförbunden, näringslivet m.fl. Att därutöver ge riksrevisorerna i uppgift att vid sidan av sin granskning också kreera lämpliga alternativa förslag kommer sannolikt att få icke avsedd påverkan på hur deras roll kommer att uppfattas. Riksdagen bör därför stryka den citerade meningen i lagförslaget.

Stockholm den 9 december 2009

Lennart Hedquist ()

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-12-09 Bordläggning: 2009-12-10 Hänvisning: 2009-12-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)