Universitet, högskolor och forskning i Västsverige

Motion 2010/11:Ub463 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (S)

av Ann-Kristine Johansson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om universitet, högskolor och forskning i Västsverige.

Motivering

Den internationella lågkonjunkturen har de senaste åren drabbat Sverige och svensk industri med full kraft. Antalet varslade har flerdubblats och Västsverige med sin industri är särskilt utsatt.

För att stärka den svenska konkurrenskraften och utvecklingsarbetet inom industri och andra näringslivsgrenar behövs en fortsatt satsning på att bygga upp regionala utvecklingscentrum. Det finns idag flera framgångsrika sådana där högskolor, företag, region och kommuner arbetar tillsammans för att skapa förutsättningar för företags- och produktutveckling.

Västsverige har flera mycket kända universitet och högskolor, som Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola och högskolorna i Borås och Skövde, Högskolan Väst och Högskolan i Halmstad. Vid dessa högskolor finns såväl traditionella som unika utbildningar inom ett stort antal områden. Ofta blandas flera områden till nya helheter. Högskolorna fungerar även som samarbetspartner för det västsvenska näringslivet som behöver välutbildad arbetskraft för att kunna konkurrera på såväl den nationella som den internationella marknaden. Då man utvecklar och förstärker samarbetet mellan högskolor och universitet utvecklar man kunskaper och kompetens som blir till nytta såväl nationellt som för den västsvenska regionen.

Det behövs en fortsatt satsning i Västsverige på forskning och utvecklingsarbete. Inte minst gäller detta satsning på forskning och utveckling inom fordonsindustrin. Satsningen på Produktion i Väst, ett samarbete mellan högskolorna i Göteborg, Jönköping, Skövde och Trollhättan/Uddevalla, är ett bra initiativ som tagits för att kraftsamla kring utvecklingen av industriell produktion. Detta måste få fortsatt stöd för att ytterligare kunna utveckla näringslivet i regionen, inte minst när det gäller små och medelstora företag. Vår vision är att Produktion i Väst ska stärka konkurrenskraft, tillväxt och kunskapsutveckling i Västsverige genom samarbete mellan industri och akademi.

Miljöteknikutvecklingen inom fordonsindustrin i Västsverige är ett arbete som bedrivs för att skapa arbete och tillväxt, men även för att skapa ett mer miljövänligt samhälle. Det är angeläget, och önskvärt, att Västsverige ges möjligheter att, ur ett nationellt perspektiv, samla kunskaper och erfarenheter för att utveckla alternativa miljövänliga bränslen och annan miljövänlig teknik. Närheten och samarbetet mellan näringslivet och högskolor och universitet i regionen är nödvändigt när det gäller utvecklingen av fordonsindustrin.

På Högskolan i Skövde utbildas avancerade specialistsjuksköterskor inom primärvården med rätt att förskriva läkemedel. Det är den enda utbildningen av detta slag i Sverige och det är viktigt att regionen tar nya steg för att skapa nya utbildningar, och därmed en mer modern arbetsmarknad, i regionen.

Entreprenörskap och innovation har av tradition varit ett kännetecken för Högskolan i Halmstad, där nytänkande har genomsyrat all utbildning och forskning. Innovationer handlar inte bara om ny teknik och nya produkter utan också om nya tjänster och arbetssätt.

Den sociala snedrekryteringen är fortfarande stark inom det svenska utbildningssystemet, inte minst gäller det inom våra högskolor och universitet. Det är framför allt klassbakgrund, men även ålder, kön, etnicitet och bostadsort som påverkar människors val att studera vidare.

För att bryta den sociala snedrekryteringen behövs den regionala högskolan. Högskolan ska vara till för alla medborgare. Utbildning är viktig för samhället men också för den enskilda individen då dagens arbetsmarknad kräver ny utbildning, fortbildning och så vidare genom hela livet.

De regionala högskolorna ser ofta till att vidareutbilda människor som redan är i arbetslivet, eller ger möjlighet för någon som jobbat under några år men som förlorat sitt arbete, eller har problem med arbetsrelaterade skador och behöver utbilda sig för en ny yrkeskarriär. Att gå från vårdbiträde till sjuksköterska eller från snickare till byggingenjör är möjligt om man kan vara kvar på sin hemort för att studera. De som studerar vidare i vuxen ålder har ofta familj och barn; det är då extra viktigt med en högskola nära dem.

Stockholm den 26 oktober 2010

Ann-Kristine Johansson (S)

Jennie Nilsson (S)

Jörgen Hellman (S)

Kenneth G Forslund (S)

Leif Pagrotsky (S)

Monica Green (S)

Phia Andersson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)