Ungdomslotsar

Motion 2010/11:A334 av Carin Runeson och Roza Güclü Hedin (S)

av Carin Runeson och Roza Güclü Hedin (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ungdomslotsar.

Motivering

Det finns i dag många ungdomar i vårt samhälle som av olika orsaker har ”ramlat mellan stolarna”, eller av andra orsaker behöver stöd och hjälp för att ta sig fram i samhället. Allt för många ungdomar mår dåligt, vilket i sin tur ger dåligt självförtroende, och i värsta fall även psykiska problem.

Vissa ungdomar kommer dessutom alldeles snett i tillvaron, när de gör dag till natt och natt till dag, och ibland hamnar i gäng med destruktiv och till och med kriminell tillvaro. Av den anledningen finns ett behov hos dessa ungdomar av stödjande insatser vid besök hos exempelvis arbetsförmedling, försäkringskassa eller socialkontor, ett behov som troligen dessutom kommer att öka i takt med den ökande arbetslösheten.

Inom ramen för ungdomsgarantin skulle en lotsfunktion kunna tillskapas utifrån någon form av mentor- eller kontaktmannaskap, där personer i reguljärt arbete eller utbildning under några timmar i veckan arbetar som lots.

En lots kan, där det anses lämpligt vara en jämngammal yngre person, medan det i andra fall behövs en lots med längre livs- och arbetserfarenhet.

Stockholm den 22 oktober 2010

Carin Runeson (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)