Ungdomsidrott

Motion 2010/11:Kr264 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (S)

av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd till barn- och ungdomsidrotten.

Motivering

Den folkrörelsebaserade idrottsrörelsen, med sin demokratiska uppbyggnad, sitt breda engagemang och sina ideella ledarkrafter är en fantastisk tillgång för vårt samhälle och skapar mer än någon annan verksamhet tillfällen till möten och fysisk aktivitet för människor i olika åldrar och med olika social och etnisk bakgrund.

Omkring 90 procent av alla barn och ungdomar i skolåldern är under kortare eller längre tid medlemmar i en idrottsförening. Ambitionen bör vara att nå ännu flera och framförallt att utveckla verksamheten, så att ungdomarna väljer att stanna kvar i föreningen. Det är därför bra att många föreningar har samarbete med grund- och gymnasieskolor.

Specialidrottsförbunden och föreningarna ges inom Idrottslyftet och Handslaget resurser för utveckling av sin verksamhet. Pengarna kommer befintliga förbund och föreningar till del, medan däremot föreningar som specifikt arbetar med idrotter och verksamheter som exempelvis skateboard, lekaktiviteter och spontanidrott hamnar ”utanför”.

Det finns i och för sig ingenting som hindrar att föreningar som har Riks-idrottsförbundets idrotter på programmet söker pengar från Idrottslyftet och Handslaget för att därigenom kunna anordna sina aktiviteter, men tyvärr har den typen av satsningar varit få. För att stödja barn- och ungdomsidrotten är det därför av största vikt att uppmuntra klubbar och idrottsföreningar som ingår i Riksidrottsförbundet att söka medel från Idrottslyftet och Handslaget för en bred mångfald av aktiviteter för våra barn och ungdomar.

Stockholm den 21 oktober 2010

Carin Runeson (S)

Kurt Kvarnström (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)