Unga i häkte

Motion 2000/01:Ju503 av Alice Åström m.fl. (v)

av Alice Åström m.fl. (v)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen
snarast skall återkomma till riksdagen med förslag till regleringar vad
beträffar unga i häkte i enlighet med vad i motionen anförs.
Bakgrund
"Varje frihetsberövat barn skall behandlas humant och med respekt för
människans inneboende värdighet och på ett sätt som beaktar behoven
hos personer i dess ålder. Särskilt skall varje frihetsberövat barn hållas
åtskilt från vuxna, om det inte anses vara till barnets bästa att inte göra
detta, och skall, utom i undantagsfall, ha rätt att hålla kontakt med sin
familj genom brevväxling och besök." (barnkonventionen art. 37 (c)).
Svensk lagstiftning innehåller många bestämmelser om hur barn skall
behandlas och bemötas. Ett exempel på detta är lagen (1964:167) med
särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Av 23 § denna lag framgår
att den som inte fyllt 18 år endast får sättas i häkte om det finns synnerliga
skäl. Utöver denna reglering innehåller lagen inga bestämmelser om unga i
häkte.
Ett barn som sätts i häkte på grund av synnerliga skäl omfattas således av
samma bestämmelser som vuxna enligt rättegångsbalkens 24:e kapitel. Detta
innebär att det inte finns några begränsningar för åklagarens möjligheter att
meddela beslut om restriktioner för barnet. Ett sådant beslut kan få till
konsekvens att barnet under lång tid bland annat förvägras rätten att ha
kontakt med sina föräldrar och andra anhöriga.
I lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt framgår att barn under 18 år
inte får placeras i en anstalt där han eller hon vistas tillsammans med intagna
över 18 år, om det inte kan antas vara till hans eller hennes bästa. När det
gäller barn i häkte finns inga sådana regler. Inte heller finns särskilda regler
om sysselsättning eller undervisning för barn i häkte. Givetvis måste flickors
och pojkars olika behov beaktas.
Med hänvisning till ovanstående anser Vänsterpartiet att det snarast måste
införas särskilda regleringar för unga i häkte. Dessa skall behandla
förutsättningarna för åklagares rätt att meddela restriktioner för barn i häkte,
förbud mot placering tillsammans med vuxna och regler för
fritidssysselsättning och undervisning för barn i häkte. Regleringarna skall
utgå ifrån barnkonventionens portalparagraf om barnets bästa och i övrigt
följa barnkonventionens intentioner.

Stockholm den 19 september 2000
Alice Åström (v)
Ingrid Burman (v)
Lena Olsson (v)
Ulla Hoffmann (v)
Sven-Erik Sjöstrand (v)
Yvonne Oscarsson (v)
Rolf Olsson (v)
Claes Stockhaus (v)
Carlinge Wisberg (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)