Unga entreprenörer

Motion 2021/22:1818 av Lars Püss och Åsa Coenraads (båda M)

av Lars Püss och Åsa Coenraads (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omprioritera Tillväxtverkets resurser till ökade satsningar på Drivhuset och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Drivhusets verksamhet även ska omfatta studenterna på yrkeshögskolan och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Drivhuset ska verka för att etableras på fler orter, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Fler jobb börjar med fler som vill anställa. Sverige tillhör världstoppen vad det gäller innovationsförmåga och starka statsfinanser. Det är viktigt att denna starka position inte bryts. Den lägger grunden för ett bra företagsklimat. Men Sverige måste bli ett ännu bättre land att starta, driva och bygga företag i. Vi behöver fler entreprenörer.

Unga som vill starta eget ska uppmuntras. På så sätt kan de skapa jobb både åt sig själva och åt andra. Vi anser att stödet till de som arbetar för att främja entreprenörskap i högskolan och yrkeshögskolan genom Drivhuset ska permanentas. Drivhuset finns idag etablerat på 13 orter i Sverige. I samband med att resurserna till Drivhuset ökas borde de även få i uppdrag att verka för att de kan etableras på fler orter i Sverige, däribland både Halmstad och Västerås, som idag saknar Drivhuset. På så sätt främjas nyföretagandet bland Sveriges studenter. Jag anser att nyetableringar först och främst ska fokuseras på orter där yrkeshögskolor finns och att Drivhusets verksamhet även ska omfatta studenterna på dessa.

Lars Püss (M)

Åsa Coenraads (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)