Undervisning i privatekonomi

Motion 2015/16:607 av Jessika Roswall och Maria Malmer Stenergard (båda M)

av Jessika Roswall och Maria Malmer Stenergard (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka gymnasieskolans kurser i samhällskunskap vad avser familjejuridik, privatekonomi och konsumentkunskap och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undervisningen i Svenska för invandrare, sfi, även ska omfatta familjejuridik, privatekonomi och konsumentkunskap och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Problemet med överskuldsättning har diskuterats och debatterats de senaste åren. Det finns ingen klar definition av begreppet överskuldsättning, men vi vet att svenskar blir alltmer skuldsatta och forskning från andra länder visar att problemen blir större och större. Överskuldsättningen beräknas kosta samhället 30–50 miljarder årligen och de personliga lidandena går inte att mäta. I kölvattnet av trasslig ekonomi och överskuldsättning följer även andra problem som ökad stress, sömnsvårigheter och psykisk ohälsa. Mycket har gjorts i arbetet mot överskuldsättning, men mer kan göras.

Om vi långsiktigt ska komma tillrätta med problemen med överskuldsättning krävs dels att fler människor lyckas ta sig ur sin svåra ekonomiska situation och dels att färre över huvud taget hamnar i en ekonomisk situation som de inte kan hantera.

Den enskilt viktigaste faktorn för att en individ ska kunna planera sin ekonomi är kunskap. Med en god utbildning står unga människor som bäst rustade för de utmaningar de möter. Den alltmer komplexa ekonomiska omvärlden ställer dessutom större krav på konsumenternas kunskap.

Finansinspektionen gör regelbundet studier av befolkningens räknefärdighet och finansiella förmåga. Vad gäller finansiell förmåga har man noterat bland annat att äldre presterar bättre än yngre, att personer med högre inkomster presterar bättre än människor med lägre inkomster och att det finns ett tydligt samband mellan utbildning och finansiell förmåga.  Internationella studier visar, föga förvånande, att människor med bristande finansiell kunskap oftare har skuldproblem. Som för så många andra utmaningar i livet, gäller alltså att en god utbildning lägger en grund för att bättre klara utmaningen med att hantera den egna ekonomin.

De senaste åren har Konsumentverket och kronofogden genomfört riktade åtgärder för att tidigt förstärka ungdomars kunskap om ekonomi via utbildningarna Ekonomismart och Koll på cashen. Men det är inte tillräckligt.

Alla kommer i livet att behöva hantera vardagsekonomi. Alla kommer att agera i egenskap av konsumenter och nästan alla berörs av reglerna kring familjejuridik. Vi vet också att de vanligaste orsakerna till att människor hamnar hos kronofogden är oförutsedda händelser som skilsmässa, sjukdom och arbetslöshet. Med större kunskaper exempelvis om vad som händer när man skiljer sig eller separerar från en sambo, kan man också fatta klokare ekonomiska beslut redan innan någonting händer.

Jessika Roswall (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-02 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)