Underlätta pendling mellan Västerås och Enköping

Motion 2017/18:517 av Åsa Coenraads m.fl. (M)

av Åsa Coenraads m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att prioritera en utbyggnad av E18 med cykelbana mellan Västerås och Enköping i Trafikverkets planering, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för arbetspendling mellan Västmanland och Uppsala län och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

E18 ingår i det nationella stamvägnätet och är en del av den nordiska triangeln som binder samman Köpenhamn–Oslo–Stockholm–Helsingfors. Kring städer och på vissa sträckor på landsbygden är det bitvis motorväg och i övrigt består E18 av landsväg och motortrafikled.

Trafikverket har nu byggt om E18 mellan Västerås och Enköping till motorväg, en sträcka på ungefär 30 km. Efter det att sträckorna Västerås–Västjädra byggts om till motorväg återstår nu bara delarna Köping–Västjädra (Västmanland) för att få motorväg hela vägen från Örebro till Stockholm.

Syftet med att bygga om sträckorna till motorväg är att förbättra förutsättningarna för den regionala utvecklingen och öka framkomligheten på vägen.

Utbyggnaden av E18 till riktig motorväg mellan Västerås–Enköping har varit positiv för hela arbetsmarknadsregionen i Mälardalen då pendlingen underlättats ytterligare. Något som dock saknas är en cykelbana med samma sträckning.

I Trafikverkets planering bör det även övervägas en cykelbana på sträckan Västerås–Enköping. Alltfler väljer idag cykeln som ett miljövänligt alternativ. Cykling är en skonsam träning som ger välmående och i ett bredare perspektiv stärker folkhälsan.

Möjligheten att cykla istället för att ta bilen medför också att man kommer närmare naturen och den mångsidiga kultur som finns i Mälardalen samtidigt som utsläppen av klimatgaser reduceras till noll. Det finns därmed en rad fördelar med att även anlägga en cykelbana Västerås–Enköping.

Det är även mycket viktigt att underlätta för arbetspendling mellan Uppsala län och Västmanlands län. Utbyggnaden av E18 mellan Västerås–Enköping har varit positiv för hela arbetsmarknadsregionen i Mälardalen då pendlingen underlättats ytterligare och det är därför viktigt att fortsätta med att ytterligare underlätta denna arbetspendling på flera sätt och för olika trafikslag.

 

 

Åsa Coenraads (M)

 

Jessika Roswall (M)

Jessica Polfjärd (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-29 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)