Underlätta för samarbete mellan bup och elevhälsan

Motion 2021/22:2367 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)

av Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta ett djupare samarbete mellan elevhälsan, bup och socialtjänsten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den psykiska ohälsan bland unga ökar allt mer. En särskild ökning ses framförallt i åldrarna 10 – 17 år. Under den nuvarande regeringen har tyvärr även de långa köerna för att få hjälp via Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) ökat ytterligare. Detta ser Moderaterna som ett stort problem och vi anser därför att vi behöver se över hur vilka åtgärder som behöver vidtagas.

Elevhälsan är en första viktig instans för att kunna fånga upp elever som inte mår bra. Skolan har ett ansvar att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa och ska underlätta samverkan mellan elevhälsa, socialtjänst och BUP. Det är viktigt att detta utvärderas och att enhetliga definitioner och riktlinjer arbetas fram hur detta arbete fungerar över tid och mellan olika skolor.  Moderaterna betonar det viktiga med tidiga insatser och vill därför underlätta ett djupare samarbete mellan olika berörda aktörer och yrkeskategorier.

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)