Underlätta för fler vildsvinsfällor

Motion 2021/22:2769 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över tillståndsplikten för vildsvinsfällor i syfte att fler ska kunna bygga och använda vildsvinsfällor utan att behöva ansöka om tillstånd om man uppfyllt Naturvårdsverkets minimikrav på hur en fälla ska utformas, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Naturvårdsverket bör få i uppgift att förtydliga minimikraven för vildsvinsfällor och att det bör utformas på ett sådant sätt att fler ska kunna bygga sina egna fällor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att jaga och ägna sig åt jakt med fällor har varit en naturlig del för människor sedan urminnes tider och det skedde långt innan Naturvårdsverket ens var uppfunnit.

Vildsvin blir mer och mer ett stort problem för många både i lantbruket, trädgårdar, parker, fotbollsplaner, trafiken med mera med mera.

Den vanliga vildsvinsjakten är ett bra sätt att reglera vildsvinsstammen men även fällor är nödvändiga i vissa områden både för att avskräcka grisarna men också för att fånga ett stort antal på en gång.

Idag är regelverket komplicerat runt vildsvinsfällor och varje typ av fälla måste både testas och godkännas för att få användas, det är både komplicerat, tidsödande och dyrt för den som själv vill bygga sin egen vildsvinsfälla.

Därför bör Naturvårdsverket få i uppgift att se över reglerna för vildsvinsfällor för att göra det möjligt att bygga och använda egna vildsvinsfällor utan att de ska behöva testas och godkännas av Naturvårdsverket. Men fällan måste självklart uppfylla minimikraven som Naturvårdsverket tar fram för att få användas.

Detta skulle underlätta för många som vill och kan bygga sina egna vildsvinsfällor och ta bort en stor del av kostnaderna och det byråkratiska krånglet runt vildsvinsfällor.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)