Underhållstöd och barn till intagna

Motion 1999/2000:Sf237 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

av Ulla Hoffmann m.fl. (v)
Underhållsstödet ersatte det tidigare bidragsförskottet och
det särskilda bidraget till vissa adoptivbarn. Ett barn vars
föräldrar inte bor tillsammans kan få underhållsstöd, fullt
eller som utfyllnadsbidrag, från försäkringskassan.
Underhållsstödet betalas till den förälder som barnet bor hos
och det utgår med högst 1 173 kronor per barn och månad.
Underhållsstöd kan betalas ut om den förälder som skall betala underhåll
inte gör det, föräldern betalar ett underhåll som är lägre än 1 173 kronor per
månad, faderskapet inte är fastställt, den andre föräldern är avliden och
barnet inte får barnpension enligt lagen om allmän försäkring. När fullt
underhållsstöd betalas ut skall den förälder som är bidragsskyldig för barnet
helt eller delvis återbetala samhällets kostnader. Hur mycket som skall
betalas beror bland annat på den bidragsskyldiges inkomst.
En förutsättning för att underhållsstöd skall utbetalas är att föräldrarna inte
bor tillsammans. Att föräldrar lever på skilda håll under ibland till och med
ganska långa perioder innebär inte med nödvändighet att sammanlevandet
anses hävt. Försäkringskassorna drar vanligtvis gränsen strax efter ett års
separation, i enlighet med rådande praxis från rättsfall som prövats i
försäkringsdomstolen. Detta gäller även för intagna på kriminalvårdsanstalt,
och fängelsestraffet måste därför i praktiken vara utdömt till mer än två års
tid.
Vänsterpartiet anser att det är svårt att förstå varför rätten fastställt denna
gräns. Vid fängelsevistelse är det uppenbart att föräldrar som tidigare levt
tillsammans separerar, något som samhället för ovanlighetens skull har
möjlighet att fullständigt kontrollera.
Barn med föräldrar i fängelse är en grupp som hittills inte fått någon
särskild uppmärksamhet, trots att de utsätts för stora påfrestningar och ofta
behöver hjälp. Socialstyrelsen har därför, under 1999, sänt ut ett
meddelandeblad som uppmärksammar barnens behov av god daglig omsorg,
hjälp att hålla kontakten med föräldern i fängelse och hjälp att bearbeta den
känslomässiga krisen som förälderns brott samt frihetsberövande kan
innebära.
Vänsterpartiet anser att regeringen bör utreda huruvida samhället skall ta
ett större ansvar för barns ekonomiska situation när förälder sitter i fängelse.
Detta kan göras genom en förkortning av den tidsperiod som fortgår innan
underhållsstöd betalas ut i de fall där förälder sitter i fängelse samt inte
betalar underhåll på 1 173 kr per månad. Med dagens system utgår
underhållsstöd från första dagen av fängelsestraffet i de fall där föräldrarna
redan sedan tidigare lever separerade.
I de fall där familjen före fängelsetiden varit samlad leder tiden i fängelse
ofta till ekonomiska svårigheter. Något som givetvis drabbar barnet
ytterligare förutom de svårigheter som socialstyrelsen påpekat. Familjens
inkomster minskar samtidigt som utgifter, i form av bland annat resor, ökar.
Kostnadsnivån för bostad och försäkringar med mera kvarstår. Vid en kortare
fängelseperiod har familjen inte möjlighet att anpassa sina utgifter till
separationen. En anpassning av utgifterna är även mycket svår i de fall där
familjen kommer att återförenas efter det att förälder avtjänat sitt straff.
Det har successivt skett en viktig principiell förändring av systemet för
ekonomiskt samhällsstöd vid separation mellan föräldrar. Underhållsstödet
har idag karaktär av att vara en rättighet för alla barn vars föräldrar inte
lever
tillsammans. Det tar sig bland annat uttryck i att underhållsstöd utbetalas
även till barn som bor växelvis hos sina föräldrar. Därtill utgår
underhållsstöd i de fall då barn inte har rätt till barnpension efter en
förälders
död. Med hänsyn till denna utveckling är det svårt att förstå varför barn, vars
förälder sitter i fängelse, inte skall erhålla denna rättighet från
separationens
första dag.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om brister i det ekonomiska trygghetssystemet för
barn vars föräldrar avtjänar fängelsestraff.

Stockholm den 29 september 1999
Ulla Hoffmann (v)
Ingrid Burman (v)
Kalle Larsson (v)
Lena Olsson (v)
Rolf Olsson (v)
Yvonne Oscarsson (v)
Sven-Erik Sjöstrand (v)
Claes Stockhaus (v)
Carlinge Wisberg (v)
Alice Åström (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)