Underhållsstöd

Motion 1999/2000:Sf287 av Christer Skoog och Jan Björkman (s)

av Christer Skoog och Jan Björkman (s)
Från den 1 februari 1997 har vi ett nytt system för
underhållsstöd. Detta nya system leder nu till att bägge
föräldrarna får ta ekonomiskt ansvar för sina barn. Det är bra
och det är viktigt, inte minst utifrån barnens synvinkel.
Men trots att det nya regelverket i det stora hela är bra finns det en
skönhetsfläck som borde tvättas bort. Det handlar om den inkomst man
beräknar underhållsstödet utifrån. I det nu gällande regelverket heter det att
det är den senast taxerade inkomsten som skall ligga till grund för hur
mycket den förälder skall betala som inte bor tillsammans med barnet.
Att ha den senast taxerade inkomsten som grund innebär att man får betala
underhållsstöd i förhållande till den inkomst man hade för två år sedan. Detta
kan i vissa fall få orimliga konsekvenser. Det rimliga är att underhållsstödet
betalas efter den aktuella inkomsten och ingen annan. Vi har ju den principen
bland annat i bostadsbidragen beroende på att det är då man har den knapert
ekonomiskt som man behöver bostadsbidrag och inte två år senare.
Om man inför ett system som bygger på aktuell inkomst fastställer man
principen att man alltid skall betala efter bärkraft. Och det är vad de allra
flesta föräldrar också vill.
Till detta bör läggas att riksdagen hösten 1997 beslutade att ge regeringen
till känna att man ansåg att beräkningsgrunden för den inkomst man skall
erlägga underhållsstöd på bör vara mer aktuell än senast taxerade inkomst. I
utskottets betänkande förordas en modell som liknar den som finns inom
studiemedelssystemet. Trots detta har regeringen inte föreslagit någon
ändring i denna riktning. Därför bör frågan återigen aktualiseras vid den
fortsatta utvärderingen av underhållsstöd.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om underhållsstöd.

Stockholm den 1 oktober 1999
Christer Skoog (s)
Karin Olsson (s)
Jan Björkman (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)