Underhållsstöd till barn med särlevande föräldrar

Motion 1999/2000:Sf281 av Margit Gennser m.fl. (m)

av Margit Gennser m.fl. (m)
I enlighet med proposition 1996/97:208 och i
socialförsäkringsutskottets betänkande 1996/97:SfU3 antog
riksdagen en ny lag om underhållsstöd till barn till
särlevande föräldrar hösten 1996.
Underhållsstödet bygger på att staten (försäkringskassan) skall ge ett visst
stöd till boföräldern, för att sedan erhålla återbetalning från den förälder som
inte är boförälder.
Moderata samlingspartiet har vid beslutet och i senare motioner påtalat det
principiellt felaktiga att ha olika regler och grundsyn i föräldrabalken och
understödslagen. I understödslagen relateras förälderns skuld till staten, inte
till barnet. Vår grundläggande uppfattning är därför att lagstiftningen bör
avskaffas så snart som möjligt.
I denna motion kommer vi dock endast att behandla frågor som skapar
betydande problem för betalningsansvariga föräldrar, nämligen reglerna
gällande inkomstprövningen av återbetalningsansvaret till staten.
Här fastnade majoriteten för schablonregler för bestämmande av inkomst-
underlaget. Inkomstprövningen skall utgå från sist gällande taxerad inkomst.
Detta innebär att in- aktuella inkomster i många fall ligger till grund för
inkomstprövningen, vilket kan utgöra betydande problem, t.ex. vid arbets-
löshet. Här borde om möjligt motsvarande regler som vid bostadsbidragen
tillämpas.
Vidare skall inkomstprövningen utgå från bruttolönen och från denna
bruttolön får endast avdrag göras som om inkomsten avser tjänst. För
egenföretagare kan detta bli både orättvist och betungande. Detta gäller t.ex.
vid avdrag för pensionspremier.  Egenföretagarens inkomster skall vidare
höjas med vissa resultatreglerande poster. Problemet att behandla egen-
företagare i dessa hänseenden som anställda när förhållandena inte är helt
jämförbara är inte acceptabelt. I många fall skapas ekonomiska problem,
bl.a. av likviditetsnatur. Egenföretagare bör behandlas med hänsyn till de
förhållanden de arbetar under.
I bruttolönen för anställda och egenföretagare kan ingå ett förmånsbelopp
för nyttjande av bil som för många är absolut nödvändig för att kunna
fullgöra arbetet. Detta innebär att både inkomstprövningen och även
skatteplikten skapar betydande påfrestningar på den skattskyldiges
betalningsförmåga, likviditet. Betalningar krävs för belopp som aldrig lett till
någon utbetalning till den betalningsskyldige. Han/hon har dessutom i
praktiken få möjligheter att undgå "förmånen" på grund av arbetets speciella
art.
Det finns i princip två möjligheter att komma till rätta med detta problem.
Det första och sannolikt enklaste är att undanta bilförmån vid inkomst-
prövningen för underhållsstöd. Den andra är att ändra skattelagstiftningens
stelbenta regler i detta hänseende.
Det snabbaste och minst kostnadskrävande för statskassan är att direkt
ändra reglerna i lagen om underhållsstöd. Många betalningsskyldiga har just
på grund av de här reglerna hamnat i ekonomiska svårigheter med krav från
kronofogdemyndigheterna. Statens något minskande inkomster skulle
väsentligen vägas upp av färre betalningsanmärkningar med de betydande
kostnader de förorsakar i form av administration och inte så sällan betydande
sociala problem. Givetvis bör skattelagstiftingens regler också få en mindre
stötande utformning men ändringar gällande underhållsstödet är akut.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om beräkningar av underhållsstödet på inaktuella
inkomstuppgifter,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att använda samma regler för egenföretagare och
anställda vid beräkningen av inkomstunderlaget för underhållsstöd,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om bilförmån vid beräkning av inkomstunderlaget
för underhållsstöd.

Stockholm den 5 oktober 1999
Margit Gennser (m)
Ulf Kristersson (m)
Leif Carlson (m)
Gustaf von Essen (m)
Cristina Husmark Pehrsson (m)
Björn Leivik (m)
Göran Lindblad (m)
Cecilia Magnusson (m)
Carl G Nilsson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)