Underhållsskyldighet för flera barn

Motion 1999/2000:Sf299 av Inger Lundberg och Helena Frisk (s)

av Inger Lundberg och Helena Frisk (s)
Lokaltidningarna redovisade för någon månad sedan att över
2 000 föräldrar bara i Örebro län varit skuldregistrerade för
underhållsstöd hos länets kronofogdemyndighet. Många av
de underhållsskyldiga har mycket låga inkomster och fick i
samband med vårens beslut om höjt grundbelopp en
förbättrad situation, men för andra föräldrar försvårades
situationen. Det gäller särskilt de, som har normala
inkomster och underhållsansvar för flera barn.
Också nuvarande system medför allvarliga problem för många föräldrar
som är skyldiga att betala underhåll för sina barn. Det gäller inte minst
föräldrar som har tre eller fyra barn. En tre- eller fyrabarnsfar/-mor, som är
underhållsskyldig för sina barn betalar i normala inkomstlägen ca 30 % av
sin månadsinkomst (brutto!) i ersättning till försäkringskassan.
Därmed blir den faktiska marginaleffekten för honom/henne i en kommun
som Örebro 62,50 % även om han/hon inte nått upp till brytpunkten i
skatteskalan. Till det kommer i flera fall studiemedelsavgifter om 4 % av
bruttoinkomsten, icke avdragsgilla arbetsresor med i vissa fall upp till 7 000
kronor per år, fackföreningsavgifter och andra utgifter för inkomstens
förvärvande.
Några tiotusental föräldrar med normala inkomster och stor under-
hållsskyldighet kan med nuvarande regelverk få svårt att känna respekt för
samhällets regler. Deras vilja att satsa på arbete kan också få sig en rejäl
knäck om marginaleffekterna blir för höga och deras möjligheter att bygga
upp ett fungerande socialt liv efter en skilsmässa minskar rejält.
Samtidigt utgår bidragsförskott i vissa fall till familjer med mycket goda
ekonomiska förutsättningar. Med de omfattande förändringar som skett i
familjemönstren finns det skäl att överväga om inte samhällets regler för
bidragsförskott och underhållskrav bör ta viss hänsyn till vårdnadshavarens
inkomst- och förmögenhetsförhållanden. Om t ex en förälder tillsammans
med sina barn flyttar samman med en annan man/kvinna och de tillsammans
har goda inkomster, medan den underhållsskyldiga har snäva marginaler, kan
dagens regler för underhållsstöd synas väl okänsliga.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen hos regeringen beställer en analys av hur nuvarande
regler för underhållsstöd påverkat levnadsförhållandena för särlevande
föräldrar som har betalningsansvar för flera barn.

Stockholm den 1 oktober 1999
Inger Lundberg (s)
Helena Frisk (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)