Umgängesrätt för mor- och farföräldrar

Motion 2005/06:L305 av Birgitta Carlsson och Agne Hansson (c)

av Birgitta Carlsson och Agne Hansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att en sådan ändring i föräldrabalken görs att nära anhöriga, som mor- och farföräldrar, får rätt att föra talan om umgänge.

Motivering

Barn har behov av umgänge med fler personer än endast sina föräldrar. Även andra personer som står dem nära som till exempel mor- och farföräldrar. Det finns idag alltför många barn som förnekas denna kontakt ofta efter det att barnens föräldrar har separerat. Det händer också att olika slags generationskonflikter ligger bakom denna separation.

I Sverige finns ingen lagstadgad rätt för mor- och farföräldrar att träffa sina barnbarn, något som finns i en del andra länder. När föräldrarna vägrar att låta sina barn träffa sina mor- eller farföräldrar kan dessa gå till socialnämnden i kommunen som ska försöka få fram en överenskommelse. Vid tvist är det upp till socialnämnden att hänskjuta frågan till domstol.

Enligt vår uppfattning är denna ordning inte tillfredsställande. Vi menar att familjen och släkten bör få en starkare roll. Barn har behov av att träffa sina nära släktingar likaväl som att mor- och farföräldrar mycket gärna vill träffa sina barnbarn. Enligt föräldrabalken har vårdnadshavaren ett ansvar för att de behoven tillgodoses men detta fullföljs alltmer sällan. I alla situationer är det självklart att man skall ta hänsyn till barnets bästa.

Stockholm den 30 september 2005

Birgitta Carlsson (c)

Agne Hansson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)