Tyngre och längre fordon vid vägtransporter

Motion 2018/19:2404 av Eskil Erlandsson (C)

av Eskil Erlandsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ytterligare översyn av trafikförordningen som möjliggör fler tyngre och längre transportfordon på vägnätet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Väl fungerande vägtransporter är enligt mitt sätt att se det helt avgörande för många av Sveriges företag och branscher. Genom att använda både längre och tyngre lastbilar kan vi effektivisera transporterna på våra vägar eftersom ett och samma fordon kan transpor­tera mer. Därmed behövs färre lastbilar i trafiken, något som vi anser bidrar till minskade utsläpp och därmed till minskad klimatpåverkan liksom bättre trafiksäkerhet. Till detta kan läggas att många verksamheter är lokaliserade långt utanför det existeran­de järnvägsnätet – alternativ till vägtransporter saknas alltså. Skogsbruket är, tycker jag, det bästa exemplet på en näring som oftast ligger långt utanför ett järnvägsnät.

Det är nu tillåtet att använda lastbilar med en vikt upp till 74 ton, och riksdagen har tydliggjort för regeringen att det är vägarnas bärighet som ska vara avgörande för vilka delar av vägnätet som öppnas upp för dessa fordon. Jag konstaterar dock att möjlig­heterna att använda tyngre lastbilar i dagsläget är kraftigt begränsade eftersom det ännu så länge handlar om en relativt liten del av vägnätet som görs tillgängligt.

Som företrädare för Centerpartiet anser jag att det vore rimligare att vi i stället utökade möjligheterna att använda tyngre lastbilar. Trafikverket vet exempelvis vilka vägar som med enkla åtgärder skulle kunna förstärkas för att möjliggöra tyngre transporter. Om fler vägavsnitt öppnas upp för 74-tonslastbilar blir det också möjligt för åkare att investera i en ny fordonspark. 

En annan möjlighet för att effektivisera vägtransporterna som jag vill lyfta fram är att tillåta längre lastbilar. Även här har riksdagen tidigare riktat ett tillkännagivande till regeringen i denna fråga, senast i april 2017, då regeringen uppmanades att skyndsamt se över hur längre fordonståg i högre utsträckning kan tillåtas på det svenska vägnätet.

Jag noterar att regeringen därefter har beslutat om ändringar i trafikförordningen för att möjliggöra färd med längre och tyngre fordon eller fordonståg under en provperiod. Enligt min mening är detta dock inte tillräckligt. Försök med längre ekipage har gjorts inom skogsindustrin med mycket gott resultat, och försök genomförs även med långa ekipage för omlastning mellan tåg och lager inom handeln. All erfarenhet visar på ett mycket gott resultat i fråga om lägre bränsleförbrukning, ökad lönsamhet och minskade utsläpp utan något ökat slitage på vägnätet. Längre lastbilar är bra för miljön, de stärker konkurrenskraften för svenska företag och för svensk ekonomi.

Eskil Erlandsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)