Tvärförbindelse Södertörn

Motion 2022/23:435 av Erik Ottoson (M)

av Erik Ottoson (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bejaka Tvärförbindelse Södertörn i kommande planarbete och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Jag har tidigare motionerat om vikten av att Tvärförbindelse Södertörn kommer till stånd så snart som möjligt och att regeringen vidtar de relevanta åtgärderna för detta. Tvärförbindelse Södertörn kommer att binda samman södra delen av Stockholms län på ett sätt som idag inte är fallet. Som fortsättning av Förbifart Stockholm blir den tillsammans med Norrortsleden en yttre ring som gör att transportvägarna blir kortare, de centrala delarna av systemet avlastas och ökad effektivitet skapas.

Den växande godstrafiken från nya hamnen i Norvik tvingas till överbelastade vägar som går rakt igenom bostadsområden. Den starka tillväxten i Haninge, Flemingsberg och Kungens kurva/Skärholmen innebär ytterligare påfrestningar på ett redan ansträngt trafiknät. Enligt Trafikverket är sträckan mellan Haninge och Huddinge den sämst infrastrukturförsedda sträckan med motsvarande befolkning i hela landet, och väg 259 som binder samman kommunerna är en av de mest olycksdrabbade sträckorna i länet.

I Trafikverkets beslutade nationella åtgärdsplanering är dock inte projektet fullt ut finansierat och det riskerar därför att inte bli av enligt tidsplanen, vilket på sikt vore förödande för trafiksystemet i södra delarna av Stockholms län.

Avsaknaden av en fullvärdig lösning innebär även negativa effekter för andra delar av Sverige som inte fullt ut får dra fördelarna av den nya hamnen i Norvik. Hamnen i fråga är ett stort projekt som innebär förbättrade möjligheter till effektiv import och export av gods till och från Sverige. Tillgång till hamnen är således avgörande för den potentiella tillväxttakten för näringslivet i östra Svealand och östra Götaland framöver.

 

 

 

Erik Ottoson (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-18 Granskad: 2022-11-18 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)