Tvärförbindelse mellan E20 och riksväg 40

Motion 2010/11:T220 av Henrik Ripa (M)

av Henrik Ripa (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en tvärförbindelse mellan E20 och riksväg 40.

Motivering

Vägverket gjorde en 1996 en vägutredning om en förbindelseväg mellan riksväg 40 och E20 för att på så sätt leda trafiken runt Göteborg utan att behöva köra in i Göteborg via det överlastade Olskroksmotet.

Målet var alltså att tillgodose ett regionalt kommunikationsbehov riktat mot Landvetter flygplats samt tjäna ett regionalt syfte som sammanlänkare av Göteborgsregionens östra delar och därigenom avlasta de inre delarna av regionen. Av de åtta alternativen är det i dagsläget sträckningen Jeriko–Slamby som är aktuellt.

Det saknas idag en vägförbindelse av hög standard mellan E20 och riksväg 40. Trafiken leds via E6 och centrala Göteborg eller på ett vägnät med låg standard. Det finns behov av att flytta ut tung godstrafik från centrala Göteborg och skapa utrymme för väsentligt utökad busstrafik enligt utvecklingsprogrammet K2020. En ombyggnad av väg 549 och en ny väglänk mellan Åstebo i Partille och Jeriko i Lerum som tvärförbindelse mellan E20 och riksväg 40 kan bidra till att uppfylla målen i strategidokumentet ”Uthållig tillväxt” som tagits fram av Göteborgsregionens kommunalförbund.

Riksväg 40 och E20 är nationella stamvägar som knyter samman Göteborgsområdet med Mellansverige och Stockholm. Vägarna har också regional och lokal funktion. Väg 549 är en regional förbindelse mellan riksväg 40 och E20. Den är av riksintresse för kommunikationer som en väg av särskild betydelse för regional och interregional trafik med koppling till E20 i Partillemotet och till riksväg 40 i Landvettermotet. En ny anslutning till väg 40 vid Slamby planeras och kan komma att byggstarta under 2010. Inom utredningsområdet finns postens paketterminal i Bårhult. Tillsammans med en eventuell ny kombiterminal i Sävenäs utgör de viktiga målpunkter för den tunga trafiken som utnyttjar väg 549. Befintlig trafik på väg 549 varierar mellan 7 000 fordon per årsmedeldygn, vid Bårhult i Härryda, och 15 000 fordon per årsmedeldygn vid Björndammen i Partille. Den tunga trafiken utgör 5–8 procent av det totala trafikflödet och har ökat med 20 procent under åren 2003–2009. Efter utbyggnad av Slambymotet beräknas trafiken år 2020 ha ökat till cirka 12 000–21 000 fordon per årsmedeldygn. Nya bostads- och verksamhetsområden kommer att generera ytterligare trafik.

Prognosen beaktar ändå inte effekterna av trängselskatter i Göteborgsregionen.

Frågan har åter aktualiserats av Göteborgspaketet och införandet av trängselskatter. För att skapa alternativa vägar för trafiken måste en ny förbindelselänk skapas. Vägverket har gjort en förstudie på Väg 549 Objektnummer 85 43 75 50.

Tvärförbindelsen bör vara klar innan man kan införa trängselskatter i Göteborg.

Stockholm den 21 oktober 2010

Henrik Ripa (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)