TV och Nordkalotten

Motion 1990/91:Kr226 av Eva Goës m.fl. (mp)

av Eva Goës m.fl. (mp)
STVs Norrbottendistrikt har tilldelats hela Nordkalotten
som bevakningsområde. Detta är till ytan lika stort som
hela Sverige.
Norrbottendistriktet har obetydligt större budget än
vardera av de övriga åtta distrikten att disponera, vilket får
till följd att bevakningen av vad som händer i Norrbotten
och på Nordkalotten missgynnas starkt. Avstånden är
betydande, vilket innebär att resorna blir både långa och
dyra.
Så gott som alla TV2:s svenska program produceras av
distrikten, som också lägger ut produktionerna på fria
filmare och produktionsbolag. De olika distrikten profilerar
sig olika; Luleåredaktionen inriktar sig på samhälle, barn
och kultur samt även på programutbud på samiska.
Miljösituationen och den militärstrategiska utvecklingen
på Nordkalotten är två synnerligen viktiga områden som
måste bevakas bättre. Sovjetunionen börjar alltmer öppna
sina gränser. Flyglinje har etablerats mellan Luleå och
Murmansk.
Miljösituationen är svår på Kolahalvön och kommer att
bli än värre i framtiden eftersom den kommer att utsättas
för ytterligare hård exploatering. Oljeprospektering
kommer sannolikt att börja bedrivas i det känsliga Barents
hav. Kärnvapensprängningarna har återupptagits på
Novaja Semlja.
Samtidigt ger de kraftigt utökade kontakterna mellan
Sovjet och Norrbotten med avseende på näringsliv, kultur
och turism betydelsefulla öppningar för att kunna bevaka
och skildra vad som händer i det omedelbara närområdet.
Ett annat område som är en vit fläck på kartan för svensk
TV-publik är Nordfinland och Nordnorge och vad som
händer där. Handel och kultur har sedan gammalt följt
älvdalarna. Det är viktigt att även TV följer med och ger liv
och impulser åt dessa gamla kulturstråk.
På finska sidan, i Österbotten, finns sedan århundraden
en svensktalande befolkning. På motsvarande sätt är
Tornedalen också ett unikt kulturhistoriskt område på
vilket finsk, samisk och svensk befolkning möts. Även här
finns vita fläckar för svensk TV-publik. Nyhetsbevakning
på helger t ex är tämligen obefintlig. Nordnytt måste få en
förstärkning av sin personal.
Det behövs också ett utvecklat samarbete mellan de fyra
grannländernas Nordkalotten-TV-regioner.
Nyhetsbevakningen är undermålig. I området bor dock ca
ett par miljoner invånare. Dessutom bör det samiska
programarbetet också utvecklas mellan alla fyra länderna.
Många program skulle kunna samproduceras om resurser
skjuts till för att bygga upp en sådan verksamhet.
Den tekniska apparaturen på TV2 Luleå är ålderdomlig
och behöver förnyas. Bättre lokaler behöver anskaffas.
Norrbottendistriktet har t ex landets minsta studio, endast
78 kvadratmeter.
Mot bakgrund av ovanstående är det rimligt att
Norrbottendistriktet klassas som ett dubbel- eller
specialdistrikt och ges dubblerade ekonomiska resurser för
att åstadkomma en acceptabel bevakning av hela
Nordkalotten med tyngdpunkt på dokumentärer inom
sektorerna miljö, natur, kultur samt på ett utvidgat
samarbete på TV-medieområdet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av förstärkta resurser till
STVs Norrbottensdistrikt för att få till stånd en acceptabel
bevakning av Nordkalotten.

Stockholm den 18 januari 1991

Eva Goe s (mp)

Ragnhild Pohanka (mp)

Anna Horn af Rantzien (mp)

Kaj Nilsson (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)