Turismöversiktsplan

Motion 2022/23:1632 av Martina Johansson och Elisabeth Thand Ringqvist (båda C)

av Martina Johansson och Elisabeth Thand Ringqvist (båda C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur kommunerna ska göra en s.k. TÖP och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket ska ta med besöksnäringen i sin nyttoutvärderingskalkyl och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag är kommuner skyldiga att göra en översiktsplan för att visa hur man tänker sig att kommunen ska utvecklas. Den hanterar områden som byggnation av bostäder, företags-områden, bevarande av kulturvärden, klimatavtryck m.m.

Det finns områden som borde planläggas för att skapa ytterligare möjligheter för tillväxt är hur kommunen ser på besöksnäringen.

Sverige med sin natur är ett intressant land att besöka för personer från andra länder men intresset ökar även för den inhemska turismen, eftersom många vill minska sina egna avtryck i klimatet i samband med resor.

För många företag inom besöksnäringen behövs hjälp för att kunna möta de framtida behoven av tillväxt genom ökad turismnäring.

Som tidigare nämnts så är kommunerna skyldiga att planera för kommunens tillväxt inom olika områden men den skyldigheten finns inte för hur man ska underlätta för turismen. Kommunerna behöver göra planer för hur man ser tillväxten av besöksnäringen i sitt område, var det kan finnas olika behov av utveckling av campingområden, naturområden för naturturism, sammanlänkning av kollektivtrafikstråk m.m. Kommunerna bör åläggas att lyfta in dessa frågor i övriga planer eller göra en särskild Turism-översiktsplan TÖP. Genom att fokusera på dessa frågor finns det stor potential i många områden för företag att växa och skapa fler intäkter till kommunerna. För Sörmland och Dalarnas del krävs förutom eget fokuserat arbete även att Trafikverket tillsammans med regionerna ser över hur man kan binda samman olika trafikslag inom kollektivtrafiken så att det är smidigt att även resa kollektivt till olika utflyktsmål. Men för att få möjlighet till utveckling i alla delar av länen krävs även att Trafikverket lägger större vikt vid besöksnäringen i sin planering. Den behöver komma in i nyttoutvärderingskalkylen.

 

 

 

Martina Johansson (C)

Elisabeth Thand Ringqvist (C)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)