Trygghetssystemen

Motion 2006/07:Sf275 av Christina Oskarsson m.fl. (s)

av Christina Oskarsson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att slå vakt om att tryggheten ska vara en grundpelare i vårt välfärdssamhälle.

Motivering

Socialförsäkringarna är en av grundpelarna i vår välfärdspolitik – ett bra sätt att hålla samhället samman. En mycket viktig del utgörs av sjukförsäkringen vars uppgift är att ge skydd mot inkomstbortfall vid sjukdom. För oss socialdemokrater är den så kallade standardtryggheten via inkomstbortfallsprincipen en mycket viktig princip. Lika viktig är möjligheten att genom rehabilitering få sin försörjningsförmåga återställd efter sjukdom både inom sitt gamla yrke, men också när sjukdomen gjort det omöjligt att försörja sig inom det gamla yrket.

Här kan både individen och arbetsgivaren behöva stöd från våra olika myndigheter som Arbetsmarknadsverket och Försäkringskassan för att kunna och orka gå vidare. Arbetarskyddsinstitutet har också en viktig uppgift när det gäller forskning och utveckling inom arbetslivet. Att Ams uppdrag vidgats till att även omfatta att arbeta med personer som har anställning men på grund av ohälsa behöver byta arbete tycker vi är bra men behöver ytterligare utvecklas och förstärkas.

Människor som varit sjukskrivna eller frånvarande från arbetsmarknaden en längre tid kräver stöd i form av rehabiliteringsinsatser och i vissa fall kompletterande utbildning eller fortbildning. Detta för att möjliggöra en återgång till arbetsmarknaden. Det krävs stöd och uppbackning, coachning. Att finna vägar tillbaka till arbetsmarknaden kräver också nya metoder och nya sätt att arbeta på.

Därför är det ytterst angeläget att det pilotförsök som pågår i Västra Götaland och i Västmanland som verkar för att få långtidssjuka att återgå till arbetet får fortsätta att utvecklas på ett sådant sätt att metodutveckling kan fortsätta och att en utvärdering kan genomföras för att utveckla detta så angelägna uppdrag. Det är av stor vikt för hela Sverige.

I regeringsdeklarationen sade statsministern bland annat: ”Vi slår vakt om den svenska modellen. Förhållanden på arbetsmarknaden ska i första hand regleras i avtal mellan arbetsmarknadens parter.”

Enligt regeringens förslag ska arbetsgivaren enligt lag kunna komma att kräva läkarintyg från första dagen. Detta är onödigt då sådana avtal mellan arbetsgivaren och fackförbund redan går att träffa om arbetsmarknadens parter tycker det är nödvändigt. Därför verkar förslaget om en lag om läkarintyg från första dagen övernitiskt och byråkratiskt. Detta kan komma att utgöra en väldig belastning på sjukvårdssystemet.

Att arbetsgivaren ansvarar för rehabiliteringen och rehabiliteringsutredningen tycker vi är en självklarhet. Samverkan har stor betydelse för en lyckad rehabilitering. Här har avstämningsmötet en viktig samordnande roll som ger Försäkringskassan, arbetsgivaren, den behandlande läkaren och den fackliga organisationen möjlighet att träffas. Bland andra betydelsefulla åtgärder finns finansiell samordning. Den betyder mycket för en lyckad lokal och regional samverkan mellan Försäkringskassan, landstinget, arbetsförmedlingen och kommunerna. Det innebär också att individen inte riskerar att hamna i kläm. Sedan den 1 januari 2004 när finansiell samordning sattes i sjön har 32 samordningsförbund bildats och flera är i startgropen.

I regeringsdeklarationen sade statsministern: ”Ett starkt civilt samhälle är också grunden för en stark demokrati. Ett ökat samarbete mellan den offentliga, privata och ideella sektorn är nödvändig för att utveckla vårt samhälle.”

Vi instämmer i statsministerns analys och anser att den organisation som i dag präglar Arbetsmarknadsverket i form av bland annat länsarbetsnämnder och Försäkringskassan med deras socialförsäkringsnämnder, försäkringsdelegationer och länsförbund just är ett sådant samarbete, mellan myndigheter, den ideella sektorn i form av förtroendevalda ifrån våra partier, fackföreningsrörelsen och representanter ifrån arbetsgivaren. Organisationer måste ständigt utvecklas inte avvecklas.

Stockholm den 26 oktober 2006

Christina Oskarsson (s)

Leif Pagrotsky (s)

Patrik Björck (s)

Birgitta Eriksson (s)

Hans Olsson (s)

Jennie Nilsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)