Trygghet på landsbygden

Motion 2017/18:1397 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga åtgärder för att främja rekrytering av polis till glesbefolkade landsdelar och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga åtgärder för att stärka den polisiära närvaron i hela landet och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en polishelikopterresurs avdelad för norra Sverige och inlandet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Polisens förutsättningar att bedriva sitt arbete skiljer sig stort mellan olika delar av landet. I glesbefolkade områden i Norrlands inland är avstånden långa, vilket försvårar möjligheterna att snabbt vara på plats vid akuta händelser. En försvårande omständighet är också polisens utmaningar med att rekrytera medarbetare till en del mindre orter. Denna problematik är inte ny utan har uppmärksammats i såväl media som offentliga utredningar. För att säkra en godtagbar polisiär närvaro i glesbygden och lösa rekryteringsutmaningen krävs en ordentlig analys.

En bakomliggande orsak till problemen med att rekrytera poliser till glesbefolkade områden är att polisutbildningen i nuläget bara finns på tre orter i Sverige. Med största sannolikhet finns det kvinnor och män i Sverige som skulle vilja bli poliser men som inte ser det som möjligt att flytta till någon av de orter där man kan läsa till polis. I och med regeringens beslut att öka antalet polisanställda med 10 000 fram till år 2024 kommer nu två orter till i Sverige att få en polishögskola. Det är ett välkommet besked. Det är även positivt att det numera går att läsa polisutbildningen på distans. Det torde därtill finnas möjligheter att bygga vidare på konceptet med distansutbildning och erbjuda utbildningsplatser i samarbete med lokala utbildningsanordnare.

Alla medborgare ska känna sig trygga med att polisen kommer inom en acceptabel tid, i synnerhet vid akuta händelser, så kallade prio 1-larm. I den parlamentariska Landsbygdskommitténs rapport föreslås att förordningen i polisens instruktion ändras till att ”Polismyndigheten ska i sitt arbete beakta landsbygdernas särskilda förutsättningar och behov utifrån de av riksdag och regering fastlagda landsbygdspolitiska målen”. En särskild förutsättning är just de långa avstånden. Ett minimikrav är polisens möjligheter att snabbt inställa sig vid akuta händelser. En viktig resurs i sammanhanget är polisens helikoptrar. Polisens helikoptrar är en nationell resurs, vilket innebär att de två helikoptrar som finns stationerade i Boden och Östersund också kan användas på andra platser i landet, på likande sätt som vissa landsting har ambulanshelikoptrar som står redo dygnet runt. Det finns skäl att överväga inrättandet av en helikopterresurs avdelad för norra Sverige och inlandet. Ett sådant initiativ skulle innebära ökad trygghet och ökade möjligheter att snabbt ta sig till platser som ligger långt ifrån orter med polisiär bemanning.

Kalle Olsson (S)

Anna-Caren Sätherberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)