Trossamfunds rätt att förrätta partnerskap

Motion 2004/05:L225 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

1Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagändring som innebär att trossamfund ges rätt att förrätta registrering av partnerskap i enlighet med vad i motionen anförs.

2I väntan på en könsneutral äktenskapslagstiftning

Vänsterpartiets principiella utgångspunkt är att partnerskapslagen ska avskaffas. Vi vill införa en äktenskapslagstiftning som gäller lika för alla, oavsett sexuell läggning.

Vidare vill vi att endast den civila vigselceremonin ska vara juridiskt bindande och läggas till grund för de rättigheter och skyldigheter som är förenade med äktenskapet. I anslutning till den civila vigselakten skulle paret kunna välja att ha en ceremoni med religiös eller icke religiös innebörd.

Så länge den nuvarande ordningen med en särreglering för homosexuella par består så vill vi dock att den befintliga lagstiftningen ska bygga på likställdhet mellan homosexuella och heterosexuella par.

3En diskriminerande ordning

Enligt 1 kap. 8 § lagen om registrerat partnerskap (1994:1117) är lagfaren domare i tingsrätt eller den som länsstyrelsen har förordnat behörig att vara registreringsförrättare.

Av lagen om rätt att förrätta vigsel inom andra trossamfund än Svenska kyrkan (1993:305) framgår att annat trossamfund än Svenska kyrkan under vissa förutsättningar kan ges tillstånd att förrätta vigsel. Frågor om tillstånd prövas av Kammarkollegiet efter ansökan av samfundet. Sedan tillstånd har givits får Kammarkollegiet förordna en präst eller någon annan befattningshavare inom samfundet att vara vigselförrättare. Enligt nuvarande lagstiftning ger staten således trossamfund möjlighet att erhålla "kollektiv" rätt att förrätta vigslar. Efter godkännande av Kammarkollegiet kan samfundet självt fördela uppdraget bland sina befattningshavare, som alltså får rätt att förrätta vigslar genom att tillhöra samfundet.

Förfarandet för den som vill förrätta partnerskap är inte lika smidigt. Den person som vill ha ett sådant uppdrag måste i stället ansöka enskilt om detta hos länsstyrelsen vilket är ett betydligt krångligare förfarande. Vänsterpartiet anser att det är en omotiverad och diskriminerande ordning att staten på detta sätt försvårar för de trossamfund som vill förrätta partnerskap.

Staten bör i stället betrakta uppdragen att förrätta vigslar och att förrätta partnerskap som likvärdiga, och den relevanta lagstiftningen bör därför ändras.

Regeringen bör återkomma med förslag till lagändring som innebär att trossamfund ges rätt att förrätta registrering av partnerskap.

Stockholm den 21 september 2004

Tasso Stafilidis (v)

Rossana Dinamarca (v)

Mats Einarsson (v)

Siv Holma (v)

Rolf Olsson (v)

Peter Pedersen (v)

Per Rosengren (v)

Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)