Trollhättepaketet

Motion 2009/10:T460 av Peter Jonsson m.fl. (s)

av Peter Jonsson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av Trollhättepaketet.

Motivering

Västsverige är landets viktigaste industriregion och helt dominerande när det gäller fordonsindustrin med Trollhättan som ett viktigt centrum. Totalt arbetar tiotusentals människor fortfarande inom fordonsindustrin i Västsverige, trots den internationella finanskrisen.

Det ligger i Sveriges nationella intresse att Västsverige och Trollhättan kan behålla sin unika position som centrum för fordonsindustrin. En förlust eller en kraftig minskning av fordonstillverkningen skulle få stora negativa konsekvenser för sysselsättning och välfärd i landet.

Infrastrukturfrågorna är centrala för ett effektivt transportsystem och en konkurrenskraftig industri. Den nuvarande krisen inom fordonsindustrin lyfter fram brister som med begränsade insatser kan åtgärdas. Regeringen borde – precis som den socialdemokratiska regeringen gjorde genom det så kallade Trollhättepaketet – vara beredd att ta hänsyn till krisen och satsa på infrastrukturlösningar som kan underlätta fordonsindustrins framtida utveckling. Förutom investeringar i vägar och järnvägar handlar det om satsningar i kombicentraler och intelligent infrastruktur med målsättningen införa och testa ny teknik för att effektivisera transporterna.

Inom ramen för de totala satsningarna på infrastrukturen bör en snabb översyn göras av planerade väg- och järnvägssatsningar inom det mellansvenska ”bilbältet” och övriga orter med fordonsindustri i syfte att prioritera flaskhalsar mellan och till de viktigaste ”fordonsorterna”. I Trollhättepaketet handlar det exempelvis om Torpabron och Göta genomfart. Effekterna av sådana åtgärder är ofta samhällsekonomiskt mycket betydelsefulla eftersom de innebär att avkastningen av tidigare gjorda investeringar ökar.

För att Västsverige och Trollhättan ska kunna fortsätta att erbjuda en internationellt konkurrenskraftig miljö för fordonsindustrin, är det av yttersta vikt att samtliga delar i Trollhättepaketet genomförs.

Stockholm den 1 oktober 2009

Peter Jonsson (s)

Christina Oskarsson (s)

Jörgen Hellman (s)

Renée Jeryd (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)