Tre vägobjekt i Västmanland

Motion 2005/06:T530 av Paavo Vallius m.fl. (s)

av Paavo Vallius m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av byggstarter för tre vägobjekt i Västmanland.

Motivering

I den nationella vägplan som regeringen fastställde 2004-02-19 prioriterade regeringen upp samtliga nedanstående tre vägprojekt genom Västmanlands län och angav byggstart 2006–2007. Trots kraftfulla satsningar på infrastruktur har dessa vägar som finns med i Vägverkets planer ej fått några bestämda byggstarter. De utgör trafikfaror och situationen börjar bli ohållbar varför vi anser att alla tre vägobjekten omgående bör ges byggstarter.

Dessa vägsträckor är:

  • Förbifart Sala (riksvägarna 70 och 67).

Förbifart Sala omfattar förbifart för riksväg 70 Enköping–Dalarna och riksväg 67, ”Räta linjen” Gävle–Norrköping. Båda vägarna ingår i det nationella stamvägnätet. Riksväg 70 är Dalarnas förbindelseväg till Stockholmsområdet och Mälardalen i övrigt. Den är viktig både för godstransporter, turisttrafik och veckopendling. ”Räta linjen” har också stor betydelse för godstrafiken och innebär dessutom en möjlighet att avlasta Stockholmsområdet från tung trafik.

Nuvarande vägar är för smala. Trots hastighetsnedsättningar är trafiksäkerheten inte tillfredsställande. Trafiken genom Sala medför bullerstörningar för många hushåll.

  • E 18 Enköping–Sagån.

E 18 ingår i det nationella stamvägnätet. E18 förenar Oslo–Stockholm–Helsingfors–S:t Petersburg och har stor betydelse för såväl långväga som regional och lokal gods- och persontrafik. Trafikbelastningen är mycket hög på sträckan Enköping–Sagån, vilket i kombination med låg standard ger låg trafiksäkerhet och framkomlighet. På senaste tiden har tre olyckor med dödlig utgång inträffat på denna sträcka. Vägen ger dessutom en dålig boendemiljö i Hummelsta på grund av buller, avgaser och barriärverkan.

  • E 18 Västjädra–Skälby (Västerås kommun).

Vägsträckan utgör gemensam länk för två nationella vägar. Vägen tillhör de 100 farligaste vägarna i landet. Nyligen har Ica byggt en stor anläggning utmed vägen. Vägen belastas idag med 20 000 fordon och antalet fordon beräknas öka de kommande åren.

Stockholm den 29 september 2005

Paavo Vallius (s)

Margareta Israelsson (s)

Göran Magnusson (s)

Mariann Ytterberg (s)

Pia Nilsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)