Transporter i Kronobergs län

Motion 2009/10:T394 av Lars Wegendal m.fl. (s)

av Lars Wegendal m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förutsättningarna för transporter i Kronobergs län.

Motivering

Genom att tio nya länder i östra Europa blev medlemmar i EU under år 2004 har läget för Kronobergs län och hela sydöstra Sverige påtagligt förändrats. Det europeiska samarbetet fortsätter att utvidgas. Handelsutbytet liksom resandet ökar kraftigt med de nya EU-länderna, vilket ger stora möjligheter.

En förutsättning för att ta vara på dessa möjligheter är att infrastrukturen kraftigt förbättras. Näringslivets intressen av högklassig infrastruktur av konkurrensskäl i den globala ekonomin bör i framtiden få en allt större betydelse i prioriteringen av medlen. För Kronobergs del är det mycket angeläget att de planer som finns för ombyggnad av väg- och järnvägsnätet förverkligas. Ett fungerande väg- och järnvägsnät är viktigt från både näringslivs- och sysselsättningssynpunkt.

Kust-till-kust-banan mellan Kalmar och Karlskrona via Växjö och Alvesta till Göteborg är i stort behov av upprustning. Stråket har stor betydelse för det regionala näringslivet och en nära koppling till trafikstråken i Polen och de baltiska staterna. Banan liksom länken Kalmar–Malmö–Köpenhamn–Helsingör har en avgörande betydelse för utvecklingen inom berörda arbetsmarknadsområden. Det är positivt att sträckan Emmaboda–Karlskrona nu börjar byggas.

Sydostlänken mellan Karlshamns hamn över Olofström och vidare till Älmhult med södra stambanan är viktig för industrin. Fordonsindustrin i Olofström är helt beroende av järnvägen för sina transporter. Volvo i Olofström har Sveriges största torrhamn 120 000 containrar transporteras per år med 14 dagliga godståg mellan Olofström och Göteborg. Flaskhalsen i transportkedjan är den undermåliga järnvägen mellan Olofström och Älmhult. En upprustning och elektrifiering av denna sträcka kan vara avgörande för Volvo men också för Ikea som har sitt centrallager i Älmhult. Ikea planerar nämligen att ta in merparten av sitt gods via färja till Karlshamn och vidare genom Sydostlänken till Älmhult. En investering i Sydostlänken skulle dessutom halvera restiden för persontrafiken och avlasta Södra stambanan.

Bangården i Älmhult är i stort behov av utbyggnad liksom, för persontrafiken, upprustningen och moderniseringen av det länge utlovade resecentret i Alvesta.

Väganslutningarna på väg 23 i nord-sydlig riktning och väg 120 västerut måste vara av sådan beskaffenhet att containertrafiken kan ske på ett trafiksäkert sätt. Väg 120 västerut med anslutning till E 4:an är en viktig länk för till exempel Ikea som i dag har över 130 fordon per dag som belastar väg 120.

Tvärleden som förbinder Blekinge, Kronoberg och Västra Götaland är en viktig transportlänk för företag som Nibe, Scania, Volvo och Brio. Transporttiden är i dag för lång mellan öst- och västkusten för de företag som finns i regionen, vilket får till följd att hotet om företagsnedläggningar är i högsta grad levande. En ombyggnad skulle innebära stora miljöförbättringar och ökad trafiksäkerhet. Det finns även ett önskemål från näringslivet att snabbt och säkert nå hamnarna i Blekinge för vidare transporter österut.

Det är högst anmärkningsvärt att den mest centrala vägsträckningen i landet ännu inte har motorvägsstandard i hela sin längd. E 4:an bör ha motorvägsstandard i hela sin sträckning, även genom Kronobergs län.

Utbyggnaden av datakommunikation är viktig inom län som Kronoberg, där befolkningen gör allt för att kunna bo kvar i de mindre tätorterna. Internet är en självklarhet idag för att människor ska kunna sköta sina ärenden, ta del av information, kultur och för att kunna delta i samhällsdebatten. För småföretagarna är tillgång till kapacitetsstarkt bredbandsnät en nödvänlighet. Staten måste ha en drivande roll så att tekniken kommer alla till del till en rimlig kostnad.

Stockholm den 1 oktober 2009

Lars Wegendal (s)

Carina Adolfsson Elgestam (s)

Tomas Eneroth (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)