Trafikteori och CSN-lån för körkort

Motion 2016/17:2543 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD)

av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa trafikteori i skolan och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra CSN-lån för att ta körkort och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att momsbefria körkortsutbildningar och tillkännager detta för regeringen.

Trafikteori i skolan

Trafikteori i skolan finns för flera elever som individuellt val. Det är dock inte alla som har den möjligheten, trots att vi lever i ett samhälle där vi alla behöver ha en god möjlighet att förflytta oss. Oavsett om vi kör bil eller inte, måste vi förhålla oss till trafiken och till olika trafiksituationer. Idag tar man ofta för givet att de regler som råder skulle vara självklara, och det kan lätt uppstå missförstånd i samband med en speciell situation. Alla vuxna människor bör ha grundläggande kunskap kring trafiksäkerhet för att kunna spara fler liv i trafiken. Riskmedvetenheten och respekten för alla faror som medföljer i trafiken måste öka för att få fler att visa hänsyn och följa rådande regler.

Inte minst gående eller cyklister behöver veta vad som gäller vid övergångsställen och när man är ute och promenerar eller cyklar i närheten av en väg. Många trafikolyckor sker helt i onödan vid övergångsställen och cykelöverfarter på grund av bristande uppmärksamhet och förmåga till samspel mellan de olika trafikantgrupperna. Samtliga bör följa trafikens grundregel om att göra vad man kan för att förhindra att någon skadas i trafiken.

Förr kunde vem som helst införskaffa en så kallad klass två-moped utan att behöva någon form av förarbevis eller körkort. Idag krävs tester, som är förhållandevis enkla och lika gärna kunde finnas med under skoltiden. En enkel åtgärd för att möjliggöra mer frihet för eleverna. De som läser trafikteori under skoltid får även goda möjligheter att framöver ta körkort vilket ökar möjligheten till framtida jobb. Dessutom kan fler få en morot att studera vidare i en tid då många är skoltrötta och väljer att avsluta sina studier.

Riksdagen bör ge regeringen i uppgift att ta fram förslag till hur trafiksäkerhet och grundläggande trafikteori kan föras in i skolan.

CSN-lån för att ta körkort

Sverige utmärker sig på flera sätt, varav ett av de mindre positiva är att ungdomsarbetslösheten är proportionellt sett mycket hög. Ett skäl till att många inte får jobb idag är för att de inte har körkort, vilket är en viktig del då näringslivet och den offentliga servicen i mångt och mycket är i behov av att anställda ska kunna förflytta sig. I Sverige är det förhållandevis dyrt att ta körkort, vilket är ett av skälen till att många väntar länge eller överhuvudtaget aldrig tar det.

CSN finns till för att de som studerar ska få chansen att lägga hundra procent av sin tid på studierna när de gått in för en vidare utbildning efter grundskolan. CSN möjliggör försörjning med goda villkor till stor del för att vidareutbildning ses som en investering för samhället samtidigt som det förbättrar en enskild persons chans att klara av den egna försörjningen i framtiden. Värt att tänka på är att en körkortsutbildning också är en utbildning, varför riksdagen bör ge regeringen i uppgift att möjliggöra CSN-lån för de som önskar ta körkort.

Momsbefriad körkortsutbildning

Med körkort ökar friheten, och möjligheten till jobb eller sysselsättning ökar. Problemet idag är att kostnaden för själva körkortsutbildningen ofta är så hög att många av ekonomiska skäl avstår från detta. Genom att momsbefria körkortsutbildningen kan fler ha råd att ta körkort, vilket ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, på sikt, kan bli lönsamt.

Enligt en RUT-utredning är den totala nettoomsättningen för de 1 115 företag som är angivna som körkortsutbildare i Sverige 2,1 miljarder och om hela den summan är momspliktig på 25 procent innebär det att de betalar 525 miljoner i moms varje år.

Om körkortsutbildningen momsbefrias ökar sannolikt chansen att fler väljer körskolor framför att köra med anhöriga eller vänner. På så sätt ökar kvaliteten på körträningen vilket på lång sikt ökar trafiksäkerheten och miljöhänsyn då dessa är fokusområden för körskolor. Med en bättre körträning kan likaså färre lektioner tas vilket minskar bilkörningen i lektionsmiljö och därmed frigörs resurser i form av tid för bilkörning i fri regi. För att möjliggöra för fler att ta körkort och öka såväl trafiksäkerheten som miljömedvetenheten bland bilister bör regeringen momsbefria körkortsutbildningar.

 

Markus Wiechel (SD)

Johan Nissinen (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)