Trafikskadeförsäkringen

Motion 2019/20:2288 av Adnan Dibrani och Sara Heikkinen Breitholtz (båda S)

av Adnan Dibrani och Sara Heikkinen Breitholtz (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att undersöka möjligheten att stärka stödet för trafikskadade vid rättsprocesser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alla motordrivna fordon som används i trafik måste ha en trafikförsäkring. Försäk­ringen ska ge ersättning för personskador hos den som är inblandad i en eventuell olycka. Trafikskador är inte sällan svåra att bedöma eftersom de kan drabba exempelvis nacken och ge upphov till smärta som är svår att mäta. Obehag och nedsatt arbets­förmåga kan också komma långt efter det att själva olyckan inträffade. Därför är det inte ovanligt att den som drabbats av en trafikolycka hamnar i tvist med försäkringsbolaget om ersättning.

Under 2018 omkom totalt 324 människor i trafiken och cirka 2 200 personer blev allvarligt skadade i vägtrafiken. Cyklister och bilister står för cirka 80 procent av de 4 400 allvarligt skadade i trafiken.

Trafikskadenämnden finns till för att tillse att den ersättning som utgår till den som skadats är rättvis och skälig utifrån gällande lagstiftning och praxis. Enda sättet att överklaga nämndens beslut är att inleda en civilrättslig process. Detta är idag förknippat med stora ekonomiska risker för den enskilde. I det fall som rättegången dömer till försäkringsbolagets fördel åläggs den som drabbats av trafikolyckan att betala rätte­gångskostnaderna. Skulle den enskilde få rätt i tingsrätten och försäkringsbolaget överklagar till hovrätten är risken stor för att den enskilde av ekonomiska skäl inte vågar fullfölja en rättslig prövning eftersom den enskilde vid förlust blir tvungen att betala kostnaden för båda rättegångarna. Om den enskilde vinner i tingsrätten och hovrätten men förlorar i Högsta domstolen får hen betala rättegångskostnaderna i alla tre instanserna. Detta fungerar givetvis avskräckande och många advokater avråder sina klienter från civilrättslig prövning just eftersom det är förknippat med stora ekonomiska risker.

Bristerna i dagens system torde vara uppenbara och bör ses över så att vi får ett rättssäkert system som inte tvingar eller avskräcker enskilda från att driva process mot exempelvis försäkringsbolag. Att den möjligheten finns är en viktig rättssäkerhets­princip.

 

 

Adnan Dibrani (S)

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-04 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)