Trafikpolitiken

Motion 1993/94:T204 av Elver Jonsson m.fl. (fp)

av Elver Jonsson m.fl. (fp)
Inledning
Vi liberaler vill skapa ett samhälle där människor, idéer
och varor kan resa, förmedlas och transporteras snabbt och
effektivt. Väl utbyggda kommunikationer inom Sverige är
nödvändigt för näringsliv och sysselsättning i alla delar av
landet. Goda kommunikationer med utlandet är en
förutsättning för Europasamarbetet. Resor till och från
arbetet, serviceställen och fritidsaktiviteter är viktiga för ett
fungerande vardagsliv.
I denna motion utvecklar vi Folkpartiets grundläggande
idéer på trafikområdet. Vi tar i stort ej upp specifika projket
ute i länen då dessa projekt tas upp i egna motioner av våra
riksdagsledamöter ute i landet.
Konkurrens
Det är alltid samhället som har ett övergripande ansvar
för att kommunikationerna fungerar. Men detta faktum
hindrar inte att trafikföretagen drivs i annan regi -- tvärtom.
Trafiknäringen kännetecknas fortfarande av alltför många
regleringar och monopolbildningar.
Folkpartiet liberalerna vill främja konkurrens mellan
trafikföretag för att konsumenternas behov skall tillgodoses
till rimliga priser. Som det ser ut idag är priserna inom
många transportgrenar alltför högt eftersom konkurrensen
är eftersatt. De statliga affärsverken inom området bör
möta mer konkurrens. Privatiseringarna måste dock
genomföras på ett rimligt sätt så att konkurrensen främjas
och kostnaderna för statsverket hålles nere.
Trafiken och miljön
All trafik påverkar miljön. Utsläpp av bl a kväveoxider
bidrar starkt till försurning och övergödning. Totalt står
transportsektorn för 2/3 av de svenska utsläppen. Många
åtgärder har redan vidtagits för att minska utsläppens
skadliga effekter på miljön. Att allt fler fordon drivs med
miljövänligare drivmedel är en positiv utveckling. Men det
räcker inte; det krävs ännu större satsningar på miljövänliga
kommunikationer. Det är bl a därför Folkpartiet liberalerna
förespråkar stora satsningar på järnvägen och
telekommunikationer som ett miljövänligt alternativ.
Taxorna på miljövänliga transportmedel såsom tåg
måste i högre grad anpassas så att de utgör ett fullgott
alternativ mot andra transportmedel. Det får inte vara så att
en barnfamilj som reser från Stockholmsregionen till Skåne
väljer tåget som en sista utväg efter bil, buss och flyg
eftersom det är för dyrt. SJ:s försök sommaren 1993 med
sänkta priser visade att folk valde tåget i en mycket större
utsträckning när det blev billigare. Ekonomiskt blir det ej
någon större förlust för SJ med lägre priser, då resultatet
blir att fler väljer tåget. Regeringen bör ta upp en diskussion
med SJ om hur man skall anpassa priserna för att gynna
miljön.
Utsläppen stannar inte vid nationsgränserna. Sverige har
i det europeiska trafik- och miljösamarbetet tagit initiativ
till att söka införa gränsvärden för utsläpp av koldioxid från
olika typer av fordon. Det internationella trafik- och
miljösamarbetet måste fördjupas och utvecklas.
Bilismen och vägarna
Även om bilar, som vi påpekat ovan, påverkar miljön i
negativ riktning så är bilen oumbärlig i dagens samhälle.
Bilen kommer framöver att vara det bästa transportsättet
för en stor del av resorna och godstransporterna. Åtta av tio
persontransporter företas av privatbilismen. Det är därför
viktigt att tekniken på bilarna utvecklas så att de blir mindre
farliga för miljön. Mycket har gjorts men tillverkarna
behöver göra ytterligare för att främja utvecklingen på
området.
Bilismen kräver dock ett väl fungerande vägnät. Under
den borgerliga regeringens tid har stora summor satsats på
att förbättra vägnätet. På många håll höjs vägarnas standard
och kapacitet nu rejält. Detta är välkommet då underhållet
av våra vägar eftersattes radikalt under de
socialdemokratiska regeringarna under 1980-talet.
Vägarna måste i hela landet hålla en sådan standard att
säkerhet garanteras och transporter med t ex råvaror kan nå
fram till industrin. En god vägstandard är en förutsättning
för att hela Sverige skall leva och utvecklas.
De trafikpaket som framförhandlats för
storstadsregionerna och som staten nu har gett
lånegarantier till är en viktig grund för bättre vägar i
storstadsområdena. Byggandet av ringleder bidrar till en
bättre innerstadsmiljö. Förutom vägbyggnation görs stora
satsningar på kollektivtrafik.
Satsa på järnvägen
Det ligger stora värden i ett välfungerande och
välutbyggt järnvägsnät. I det beslut om stora satsningar på
infrastruktur som riksdagen antog våren 1993 görs stora
satsningar på nyinvesteringar i järnvägen. Det gäller bl a
Mälarbanan, Svealandsbanan, Nordlänken och
Ostkustbanan, banavsnitt som vi i Folkpartiet med glädje
ser att de nu byggs och rustas upp. Enligt vår mening hade
det varit ännu bättre om också Botniabanan hade funnits
med bland besluten i riksdagen. Regeringen bör därför sätta
en utbyggnad av Botniabanan högt på en framtida
prioriteringslista.
Att Inlandsbanan nu lever vidare är ett resultat av
Folkpartiets agerande. Redan på ett tidigt stadium motsatte
vi oss den socialdemokratiska regeringens beslut att lägga
ned Inlandsbanan. När Folkpartiet kom i regeringsställning
var vi med och såg till att banan kan leva vidare.
Inlandsbanan spelar en stor roll för turismen,
godstransporterna och persontrafiken i Norrlands inland.
Inlandsbanan är ett måste för alla de människor som bor i
denna del av vårt land.
När så mycket ny järnväg skapas bör den också utnyttjas
väl. Som vi påpekat tidigare i denna motion bör SJ:s
prissättningssystem ses över. Skall järnvägen vara ett
miljövänligt transportsystem måste medborgarna utnyttja
järnvägen. Det går inte om vi ensidigt satsar på en
prissättning som är anpassad till affärsresenärer i snabbtåg.
SJ:s monopol bör också avskaffas helt så snart det är
praktiskt möjligt. Åtgärder måste vidtas så att vi får en
verklig konkurrens på spåren och ej bara en formell
möjlighet.
Bryt monopolen på flyget
Trots att inrikesflyget i Sverige har avreglerats under de
senaste åren så har SAS fortfarande en dominerande
ställning på marknaden, vilket medför att
monopoltendenser med monopolprissättning kan uppstå.
Speciellt allvarligt är det om detta sker där andra
kommunikationer ej utgör ett realistiskt alternativ. Ett
färskt exempel på monopolprissättning från SAS är den
kraftiga prishöjningen på flyg mellan Stockholm och Visby.
Flyget en faktor för bygdens överlevnad
Under 1980-talets högkonjunktur byggdes det upp
flygplatser på många håll runt om i Sverige. Speciellt i
glesbygden är flygplatserna viktiga för bygdens överlevnad.
Problemt är att många av de små flygplatserna i bl a
Norrland brottas med stora ekonomiska problem. I många
fall är det kommunerna som äger och driver flygplatserna
och då kan en olönsam flygplats, som är en nödvändighet
för bygden, bli en hård belastning för den kommunala
ekonomin. Ett sätt att komma till rätta med problemet är
att finna ett system för resultatutjämning mellan statliga och
kommunala flygplatser. Luftfartsverket håller nu på att ta
fram ett nytt system för en sådan resultatutjämning. Detta
är tillfredsställande och vi får hoppas att Luftfartsverket
kommer fram till ett system som på ett bra sätt tryggar de
kommunala flygplatserna, och då speciellt de som är
belägna i glesbygdsområden.
Trafiksäkerheten
Varje år dödas åtskilliga människor i trafiken. Fastän
antalet döda i trafiken har minskat under senare får vi inte
vara nöjda utan antalet trafikdöda måste bringas ned
ytterligare.
En bidragande faktor till att antalet dödsoffer i trafiken
minskar är de allt säkrare bilarna. Krockkuddar, sidobalkar
och låsningsfria bromsar dyker upp på allt fler bilmodeller.
Det är angeläget att denna utveckling mot säkrare bilar
fortsätter.
Farliga vägsträckor måste åtgärdas. Här kommer de
stora väginvesteringarna som vi har framför oss i tiden att
bidra till säkrare vägar. Hårdare hastighetskontroll och
höjda böter för fortkörning är också det åtgärder som
bringar ned antalet trafikoffer.
Alkohol och bilkörning hör inte ihop. Att köra bil med
alkohol i kroppen är mycket hänsynslöst. Förutom att man
kan skada sig själv, riskerar oskyldiga medtrafikanter att
dödas eller skadas av en rattonykters framfart. Folkpartiet
liberalerna har vid flera tillfällen påpekat att gränsen för
grovt rattfylleri bör sänkas från 1,5 promille till 1 promille.
Det är därför glädjande att riksdagen i december 1993
fattade beslut om att sänka promillegränsen till 1 promille
vid grovt rattfylleri. Det är viktigt att satsningen på
rehabilitering fullföljs med kraft vilket kommer att främja
trafiksäkerheten.
Sjöfart
Historiskt sett har sjöfarten varit av oerhört stor
betydelse för Sverige och vårt lands utveckling. Trots att
andra kommunikationsmedel har tillkommit kommer
svensk sjöfart även i framtiden att spela en stor roll för våra
utrikesförbindelser bl a mot bakgrund av den europeiska
integrationen. Sjöfarten är den transportgren som
transporterar mest av den svenska produktionen. För att
klara konkurrensen från utlandet är det nödvändigt att
parterna på sjöarbetsmarknaden anpassar sig och genomför
erforderliga förändringar så att den svenska handelsflottan
framöver kan vara en fullgod konkurrent till sina utländska
medtävlare.
Handikappade i trafiken
Folkpartiet liberalerna arbetar för att de handikappades
situation i samhället skall förbättras. Detta är inte minst
viktigt inom trafikområdet. Trots att riksdagen, på förslag
av Folkpartiregeringen, 1979 fattade beslut om en
handikappanpassning av kollektivtrafiken har inte särskilt
mycket hänt. För en rullstolsbunden är det närmast
omöjligt att färdas med de kollektiva färdmedlen. En
handikappad som vill värna om miljön och färdas
miljövänligt är ofta hänvisad till bilen, som är det sämsta
alternativet ur miljöhänsynssynpunkt. En fortsatt satsning
på handikappanpassning av kollektivtrafiken är därför
ytterst nödvändig.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om konkurrens i trafiken,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om trafik och miljö,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om anpassning av SJ:s taxor i
miljösyfte,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om vägnätets standard,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om Botniabanan,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en avveckling av SJ:s monopol,
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om vikten av att bryta monopol på
vissa inrikesflygsträckor,
8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om flygets regionalpolitiska
betydelse,
9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om trafiksäkerheten,
10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om handikappanpassning av
kollektivtrafiken.

Stockholm den 20 januari 1994

Elver Jonsson (fp)

Gudrun Norberg (fp)

Ulla Orring (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (20)