Trafikkunskap i skolan

Motion 2016/17:3355 av Larry Söder (KD)

av Larry Söder (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör få i uppdrag att genomföra en informationskampanj i Sverige kring trafiksäkerhet och trafikregler riktad mot våra barn och ungdomar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många av oss delar den tråkiga erfarenheten av trafiksituationen under morgon och eftermiddag i närheten av en skola. Bilar, trafikanter och cyklister ska alla samsas om utrymmet. Detta gör många föräldrar oroliga och eftersom trafikkunskapen är bristfällig så känner allt fler föräldrar sig tvungna att köra sina barn till skolan av säkerhetsskäl.

Antalet bilar, cyklister och gångtrafikanter på våra vägar blir fler och fler. Också många bostadsområden märker av en ökad biltrafik. Det skapar en otrygghet för de barn som använder allmänna vägar och gator för att ta sig till skolan och till fritidsaktiviteter.

Trafikkunskap är ett område som måste upp på dagordningen. Det behövs som ämne i skolan, och följaktligen också i lärarutbildningen.

Men eftersom det finns många som aldrig tycks ha lärt sig de mest elementära trafikkunskaperna så behövs dessutom informationskampanjer.

På trottoar och gångbana förväntas fotgängare (andra skall inte vara där) hålla till höger. På kombinerad cykel- och gångbana skall man gå på vänster sida liksom på en bilväg eller gata utan trottoar/gångbana. När man kommer till korsningar är övergångsstället separerat för fotgängare och cyklister, vilket innebär att man förutom att korsa bilväg dessutom ofta måste korsa trafik på cykel/gångbanan. Det säger sig självt att det blir ideliga konflikter. Mer information och kunskap är nödvändigt för att vi i framtiden skall kunna samsas på ett bra sätt.

 

 

Larry Söder (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-06 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)