Trafikinvesteringar i Fyrstadsregionen

Motion 1993/94:T208 av Stig Bertilsson och Arne Andersson (m)

av Stig Bertilsson och Arne Andersson (m)
Fyrstad, d.v.s. Lysekils, Trollhättans, Uddevalla och
Vänersborgs kommuner, är en av landets mest betydande
industriregioner. Regionens näringsliv och arbetsmarknad
är för närvarande utsatta för extraordinära påfrestningar.
Fyrstad har i grunden betydande möjligheter till en positiv
utveckling. Detta förutsätter dock att berörda verk och
myndigheter bl.a. gör en satsning på investeringar i
infrastrukturen. Detta för att såväl kort- som långsiktigt
stärka och integrera regionen, vilket i sin tur ger Fyrstad
ökad attraktionskraft.
Det är nödvändigt att skapa goda kommunikationer
inom Fyrstad och goda transport- och resmöjligheter till och
från intressanta knutpunkter i närliggande regioner och på
kontinenten. För att tillgodose detta måste väg- och
järnvägsnätet byggas ut och effektiviseras. Det är också
nödvändigt att flyget och sjöfarten utvecklas. Åtgärderna
skall baseras på den enskildes och näringslivets behov av
förbättrade kommunikationer för person- och godstrafik.
Satsningar skall i stor utsträckning göras på
kollektivtrafiken i syfte att begränsa luftföroreningar,
trängsel och buller.
Även om kollektivtrafiken byggs ut mycket kraftigt
kommer bilen också i framtiden att svara för huvuddelen av
transportarbetet till och från samt inom Fyrstad. Mot den
bakgrunden är det angeläget att också vägnätet har
tillräcklig kapacitet och att flaskhalsar i trafiken undviks.
Nedgång i industrin
Stor nedgång i industrin har lett till att
Fyrstadskommunerna i dag har en arbetslöshet som ligger
ca 3 procentenheter högre än i riket som helhet.
Dalsland och Norra Bohuslän, som ingår i
Fyrstadsregionen, har drabbats lika hårt av nedgång och
rationalisering. I Dalsland finns 40 procent av de
industrianställda hos leverantörer till bilindustrin. För den
strukturförändring som regionen nu måste genomgå krävs
därför stöd för utveckling och förnyelse inom näringslivet.
Fyrstadskommunerna gör av egen kraft mycket stora
insatser för att vända utvecklingen. Samarbetet har
förstärkts för att möta situationen på arbetsmarknaden och
för att bygga upp en ny struktur. En nära samverkan mellan
kommunerna men även med andra organ, bl.a.
länsstyrelserna, är en del av den utvecklingsstrategi som
formulerats.
Trafiköverenskommelse
För att förstärka infrastrukturen har
Fyrstadskommunerna beslutat att upprätta en heltäckande
trafiköverenskommelse. Denna är ett regionalt väl
förankrat handlingsprogram för utveckling av
infrastrukturen och åtgärderna syftar till att Fyrstad skall
kunna fungera som en sammanhållen stad för boende,
arbete, sysselsättning och service.
Trafiköverenskommelsen, som antagits av
kommunernas respektive fullmäktige, skall också bidra till
ökad attraktionskraft för regionen och bättre
förutsättningar för en långsiktig ekonomisk tillväxt. Enligt
vår mening bör trafiköverenskommelsen därför bli
vägledande även för statliga organs investeringar och
satsningar i regionen.
I överenskommelsen ingår bl.a. ett strategiskt väg- och
järnvägsnät vars grundpelare är den s.k. Norgejärnvägen,
Uddevalla--Herrljunga-banan samt vägarna E 6, 44, 45 och
161. Utbyggnaden och upprustningen av detta väg- och
järnvägsnät som i Fyrstadsområdet motsvarar högst två
miljarder kronor, skall genomföras enligt riksdagens och
regeringens infrastrukturbeslut, dock med byggstart i slutet
av den planeringsperiod som sträcker sig till år 2003. Det
går för närvarande inte att överblicka när åtgärderna
kommer att vara slutförda, men vi kan konstatera att det
blir först långt in på 2000-talet. Vi kan också konstatera att
det är möjligt ur planeringssynpunkt att påbörja flera av
objekten i Fyrstadsomsrådet redan 1995-01-01.
Lönsamt att tidigarelägga
En tidigareläggning medför merkostnader motsvarande
framför allt räntekostnaderna under
tidigareläggningsperioden. Merkostnaderna bör dock
ställas mot lägre byggkostnader och besparingar samt de
trafik- och miljömässiga fördelarna av att objekten
färdigställs tidigare än planerat och därmed skapar
förutsättningar för ekonomisk tillväxt.
I sammanhanget bör också beaktas de positiva sociala
effekterna av att människor kommer i arbete. De lägre
kostnaderna och besparingarna består bl.a. av minskade
arbetslöshetskostnader, minskning av andra kostnader som
arbetslöshet medför, lägre byggkostnader nu än om några år
och av att en totalsamordning av objekten sänker den totala
byggkostnaden.
Regionkommittén för Fyrstad hävdar till och med att en
preliminär beräkning med utgångspunkt från bl.a. antalet
genererade arbetstillfällen visar att det är lönsamt att
tidigarelägga alla eller vissa av de aktuella objekten.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om tidigareläggande av
trafikinvesteringar i Fyrstadsregionen.

Stockholm den 21 januari 1994

Stig Bertilsson (m)

Arne Andersson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (2)