Träbyggande en kostnadseffektiv åtgärd som får hela landet att växa

Motion 2020/21:1591 av Patrik Engström m.fl. (S)

av Patrik Engström m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett ökat bostadsbyggande i trä och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett ökande byggande i trä kan vara en av samhällets mest kostnadseffektiva klimat­åtgärder och samtidigt skapa jobb i hela landet. Träbaserat byggande har betydligt lägre klimatpåverkan än den byggnation med betong som dominerar svensk byggtradition för flervåningshus, framförallt i hus med tre våningar och mer.

Användande av trä i byggande bidrar också till samhällsutvecklingen genom tillskott till bostadsbyggande och sysselsättning i hela landet.

Trähus kan, till skillnad från betonghus, monteras och transporteras. När produktio­nen inte är beroende av var bostäderna ska uppföras kan industrierna läggas i glesbygd där skogen finns och efterfrågan på arbete är stor. Beräkningar gjorda av Linköpings universitet visar att det 2025 skulle kunna vara 8 000 fler anställda inom prefabricerat trähusbyggande riktat mot bostadsindustrin. Majoriteten av dessa personer skulle vara lokaliserade ute i landet.

En annan effekt av en ökad andel trä i byggandet är att förädlingsvärden i skogs­näringen höjs genom utveckling av nya produkter och byggsystem för att svara mot en växande marknad. Offentlig upphandling bör premiera hållbara lösningar, till exempel genom att i offerter kräva eller premiera klimatdeklarationer avseende både bygg- och driftsfasen.

Det är också viktigt att stödja pilotprojekt för att premiera ny teknik och byggtek­niska lösningar. Offentliga upphandlare kan stimulera idé-, symbol- och inspirations­bärande byggobjekt genom upphandlingstävlingar baserade på idéburna mål och specifikationer (miljö, klimat, stadsbyggnadsfunktioner eller arkitektoniska värden).

 

 

Patrik Engström (S)

 

Maria Strömkvist (S)

Roza Güclü Hedin (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)