Tonnageskatt

Motion 2012/13:Sk325 av Thoralf Alfsson och Tony Wiklander (SD)

av Thoralf Alfsson och Tony Wiklander (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en tonnageskatt för fartyg.

Motivering

Tonnageskatten är viktig för att handelsflottan i Sverige ska utvecklas och få likvärdiga förutsättningar som andra EU-länder. Detta bör ske för att undvika att framtida investeringar kommer att läggas utanför Sverige i länder där rederierna känner att konkurrenskraften är bättre.

Antalet svenskflaggade fartyg minskar år efter år och ska enligt uppgift idag uppgå till mindre än 200 fartyg. Ända sedan Tonnageskatteutredningen 2006 föreslog att en tonnageskatt skulle införas har alliansregeringen förhalat frågan genom ytterligare utredningar. Finansminister Anders Borg har upprepade gånger hänvisat till att frågan bereds men uppenbarligen är det en komplicerad fråga för finansministern som inte kan komma till beslut trots ett tidigare enigt skatteutskott i frågan.

Frågan tycks dock inte vara lika komplicerad för Finland där riksdagen under våren beslutade införa en tonnageskatt. Dessutom tillämpas tonnagebeskattning redan i de flesta konkurrentländerna. Med stor sannolikhet innebär detta att utflaggningen av svenska fartyg kommer att fortsätta och möjligen med utökad takt, vilket i sin tur leder till förlorade svenska jobb inom sjöfarten.

Flertalet sjöfartsnationer inom EU har infört system med tonnageskatt i syfte att stödja sina sjöfartsnäringar och förmå redare att återregistrera fartyg under nationell flagg.

Vi anser därmed att det är hög tid att även svenska rederier med svenskflaggade fartyg får de konkurrensfördelar som en tonnageskatt innebär.

Stockholm den 3 oktober 2012

Thoralf Alfsson (SD)

Tony Wiklander (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)