Tonnageskatt

Motion 2012/13:Sk285 av Lars Johansson m.fl. (S)

av Lars Johansson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utforma en proposition om att införa tonnageskatt.

Motivering

Den s.k. tonnageskatten innebär en fast beskattning och ersätter framförallt reavinstbeskattning. Rätt utformad är den i praktiken budgetneutral. Poängen för ett litet rederi är att det inte behöver skatteplanera för att undvika att skatta bort vinsten vid en försäljning. För de större rederierna är det nödvändigt att kunna visa på konkurrensneutrala kostnader inför investerare. Samtliga av EU:s sjöfartsländer har nu infört tonnageskatt. Sverige är ett undantag. Detta förhållande leder till att Sverige förlorar nybyggen av fartyg till andra flaggor och att fler fartyg flaggas ut. Risken är uppenbar att vi får se fler utflaggningar inom något år. Den kraftiga lågkonjunkturen förstärker den utvecklingen. Resultatet blir färre svenska rederier som kan betala skatt i Sverige.

Våren 2006 föreslog Tonnageskattutredningen i sitt betänkande ett införande av skatten för att den svenska handelssjöfarten skulle få konkurrenskraftiga villkor (Tonnageskatt, SOU 2006:20).

Riksdagen beslutade 2007 att ge regeringen ett tillkännagivande om att tonnageskatt ska införas utan ytterligare dröjsmål. I budgetpropositionen för 2008 skrevs följande:

Regeringen avser att se över möjligheten att införa ett system med tonnagebeskattning av fartyg. Liknande system finns i majoriteten av sjöfartsnationerna inom Europeiska unionen. Syftet med dessa system är att ge rederier i Europa bättre möjligheter att konkurrera med rederier i länder med s.k. bekvämlighetsflagg.

Trots detta uttalande hände inget och riksdagens skatteutskott följde enigt upp denna budgetskrivning den 28 april 2008 i ett yttrande till konstitutionsutskottet med följande skrivning:

Bakgrunden till tillkännagivandet 2007 är emellertid att en tonnageskatt har bedömts vara av vikt för rederinäringens utveckling i Sverige och därvidlag inte minst för att undvika att utflaggningar av fartyg kommer att aktualiseras i brist på besked. Med hänsyn tagen till den sammanlagt långa tid som beredningen har pågått anser utskottet att det hade varit motiverat att få ett tydligare besked om beredningsläget i ärendet.

Skatteutskottet har i enighet fortsatt att påpeka betydelsen av att regeringen kommer med förslag till tonnageskatt senast våren 2010. Vidare har EU-kommissionen den 21/1 2009 presenterat centrala strategiska mål för Europas sjötransporter fram till 2018. Där påpekar man betydelsen av likvärdiga konkurrensvillkor med bl a tonnageskatt.

Men regeringen gör ingenting. Det finns ingen politisk vilja att lösa frågan. I 6 år har finansministern svarat riksdagen att han inte anser att Sverige ska införa tonnageskatt. Senast i interpellationsdebatten den 13 september säger han att den tidigare statliga utredningens förslag om tonnageskatt i Sverige är ogenomförbart. Därför ska en ny utredning tillsättas när direktiven blir klara.

Under tiden går en viktig basnäring i Sverige till utlandet med stormsteg. Under de senaste 5 åren har omkring 5 000 arbetsplatser gått förlorade. Sedan januari 2009 har 103 fartyg flaggats ut till andra länder, i huvudsak till EU-länder med tonnageskatt. Enligt rederinäringen så planeras 15 fartyg flaggas ut ytterligare i höst. Rederier följer med till främst Danmark och Finland som har infört tonnageskatt. Det maritima klustret svälts ut och många tusen arbetsplatser går förlorade.

Trots dessa påpekanden i många interpellationsdebatter fortsätter regeringen att diskutera hur direktiven till en utredning ska se ut. Vad som nu krävs är att det genomförs en snabbutredning med syfte att ta fram ett lagförslag om tonnageskatt och att regeringen lägger en proposition till riksdagen under innevarande riksdagsår.

Stockholm den 2 oktober 2012

Lars Johansson (S)

Kent Härstedt (S)

Leif Pettersson (S)

Monica Green (S)

Peter Jeppsson (S)

Raimo Pärssinen (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)