Tonnageskatt

Motion 2012/13:Sk278 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Jan-Olof Larsson (S)

av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Jan-Olof Larsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att regeringen skyndsamt handlägger riksdagens tidigare tillkännagivande till regeringen om tonnageskatt.

Motivering

Frågan om införande av tonnageskatt har varit uppe till behandling i kammaren många gånger, senast i april 2012. Riksdagen riktade genom skatteutskottet våren 2007 ett enhälligt tillkännagivande till regeringen i frågan. Trots det har vi varit tvungna att motionera i frågan många gånger, bl.a. i mars 2009. Den gången avslogs vår motion med den något udda motiveringen: ”Utskottet utgår ifrån att frågan ska kunna få sin lösning utan att riksdagen ska behöva besluta om ännu ett tillkännagivande till regeringen.” Året innan, i mars 2008, avslogs vår motion med förslag om införande av tonnageskatt med hänvisning till pågående utredningar. Den ytterligare förseningen är inte acceptabel då riksdagen redan 2007 gjort ett tillkännagivande till regeringen om att arbetet med en lagstiftning om tonnageskatt måste påskyndas. Det är nu viktigt att regeringen skyndar på sin verkställighet av riksdagens beslut. Vår förhoppning är att frågan ska anses färdigutredd 2010 och att regeringen senast 2011 äntligen kan komma till beslut.

Begreppet tonnageskatt används internationellt, men det är inte en skatt utan i stället ett sätt för rederiet att beräkna inkomsten av den del av verksamheten som kan hänföras till transport av gods eller passagerare. Tonnageskatt innebär att inkomsten bestäms schablonmässigt med utgångspunkt från fartygens nettodräktighet, vilket anses ge ett mått på fartygens lastkapacitet och därmed intjäningsförmåga. Den del av rederiets inkomst som beräknas med stöd av tonnageskattereglerna ska läggas samman med rederiets övriga inkomster och beskattas med den bolagsskattesats som tillämpas på näringsverksamhet i övrigt.

Tonnageskatten är viktig för att handelsflottan i Sverige ska utvecklas och få likvärdiga förutsättningar som andra EU-länder. Detta bör ske för att undvika att framtida investeringar kommer att läggas utanför Sverige i länder där rederierna känner att konkurrenskraften är bättre. Vissa stater erbjuder redare att registrera sina fartyg i öppna register och segla under s.k. bekvämlighetsflagg. Flertalet sjöfartsnationer i EU har i syfte att stödja sina sjöfartsnäringar och förmå redare att återregistrera fartyg under nationell flagg efter att landet infört system med tonnageskatt.

Att införa ett tonnagebaserat system för sjöfarten skulle göra att den svenska näringen fick likartade villkor som sina konkurrenter och att verksamhet och arbetstillfällen därför kan utvecklas i Sverige. Riksdagen bör därför uppmana regeringen att påskynda verkställigheten av riksdagens beslut från våren 2007 om att lagstifta om tonnageskatt.

Stockholm den 2 oktober 2012

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)

Jan-Olof Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)