Tolkningen av beviskravet ”ställt utom rimligt tvivel”

Motion 2019/20:2891 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över beviskravet ställt utom rimligt tvivel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det förekommer alltför ofta att åtalade blir friade efter att ha berättat om mycket osannolika händelseförlopp som inte har kunnat ställas utanför rimligt tvivel. Ett par exempel är familjehemsfadern som friades när han förklarade att orsaken till att hans sädesvätska hittades i den placerade flickans underliv var att hon hade torkat sig med papper som han hade använt, och mannen som friades från vapenbrott efter att ha viftat med en ”kalasjnikov”, som han påstod sig ha hittat på gatan.

Exemplen som skulle kunna radas upp är åtskilliga. Svenska domstolar tolkar allt oftare utom rimligt tvivel som utom varje tvivel. Denna utvidgade tolkning kan rimligen inte ha varit lagstiftarens intention. Konsekvensen blir att många grova brottslingar går fria. Förutom att de inte får sitt rättmätiga straff, och brottsoffren inte får den upprättelse som en fällande dom innebär, finns en påtaglig risk att nya brott begås och att nya offer drabbas. Och inte minst leder det till att tilltron till vårt rättssystem urholkas, vilket är ytterst allvarligt. Tilliten och sammanhållningen i samhället går förlorad, människor upplever att samhällskontraktet brutits från statens sida och vi riskerar att röra oss mot ett samhälle där parallella rättssystem växer fram där människor tar lagen i egna händer.


Därför är det angeläget att se över begreppet och beviskravet ställt utom rimligt tvivel, som utesluter faran att rättvisans gång avleds. Det kan vara av vikt för att vi ska få fler fällande domar och färre grova brottslingar som rör sig fritt i vårt samhälle.

 

 

Boriana Åberg (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)