Tjänstledighet från förtroendeuppdrag

Motion 2014/15:833 av Rickard Nordin (C)

av Rickard Nordin (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över kommunallagen för att möjliggöra tillfällig tjänstledighet från förtroendeuppdrag.

Motivering

Allt färre engagerar sig i politiska partier. Dessutom hoppar ett stort antal unga och kvinnor av sina förtroendeuppdrag under mandatperioden. Många unga flyttar av en eller annan anledning eller får jobb på annan ort. Andra får barn och väljer då kanske att lägga politiken åt sidan för att ägna sig mer åt familjen under en period.

 

Det är idag i stort sett omöjligt att få tjänstledigt från ett politiskt förtroendeuppdrag på kommunal nivå eller landstingsnivå. Det missgynnar personer som ibland har utlandstjänstgöring, flyttar till annan ort tillfälligt eller av andra skäl behöver en paus från politiken.

 

Det är fullt rimligt att det ska gå att vara tjänstledig från sitt uppdrag utan att behöva avsäga sig det om personen ifråga har för avsikt att återvända inom rimlig tid. Inte heller byte av bostadsort bör medföra automatisk avsägelse om personen kan göra troligt att den flyttar tillbaka inom skälig tid.

 

Under tiden tjänstgör givetvis ersättaren, precis som sker i riksdagen vid tjänstledighet eller vid vilken annan mindre frånvaro som helst i kommuner och landsting.

 

Det behövs en mångfald av personer i politiken. Att genom stelbenta regler stänga ute studenter och människor som befinner sig i ett föränderligt skede av livet gör att det i allt större grad blir äldre människor som bott på en ort länge som blir beslutsfattare. Det minskar mångfalden av perspektiv och synvinklar på problem och bakbinder de som vill engagera sig. Om trenden med avhopp och minskat intresse för förtroendeuppdrag ska vändas krävs ett modernt och flexibelt system anpassat till dagens samhälle där människor rör sig över gränser. Därför bör kommunallagen ses över för att möjliggöra tjänstledighet från fler förtroendeuppdrag än idag.

.

Rickard Nordin (C)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)