Tjänstecykel

Motion 2016/17:95 av Caroline Szyber (KD)

av Caroline Szyber (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av möjligheterna för arbetsgivare att tillhandahålla tjänstecyklar för sina medarbetare och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna för friskvård så att cykel inte likställs med andra dyrare träningsredskap och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är dags att underlätta för människor att ta cykeln till jobbet. Det är bra för både kropp, knopp och miljö. Sverige borde följa Storbritanniens exempel och genomföra fler åtgärder som främjar cykling. Om människor cyklar mer förbättrar det folkhälsan och minskar trängseln i trafiken. Cyklisters påverkan på den yttre miljön är minimal jämfört med bilisters. Undersökningar från WHO visar att de som cyklar ofta lever längre och har 28 procents minskad risk för att dö i förtid. Satsningar på ökad cykling betalar sig tre till ett enligt samma organisation.

I Storbritannien finns ett system med avdragsrätt för cyklar. Undantaget innebär att skatt som annars skulle tas ut för förmånen då anställda lånar cykel och säkerhetsutrustning av arbetsgivaren undantas under förutsättning att den anställda huvudsakligen (till minst 50 procent) använder cykel och utrustning för resor mellan bostad och arbetsplats. För att tillgodogöra sig skattereduktionen kan arbetsgivaren helt enkelt köpa in cyklar och säkerhetsutrustning, kvitta momsen och hantera kostnaden som vilken kapitalinvestering som helst och därmed göra avskrivningar för tillgången på vanligt sätt i verksamheten.

Denna satsning påminner om den svenska satsningen med hemdatorer via arbetsgivare, där arbetstagaren accepterar en lägre bruttolön i utbyte mot förmånen som därigenom inte beskattas.

En alternativ lösning kan vara att se över reglerna för friskvårdsförmåner så att cykel inte likställs med s.k. andra dyrare träningsredskap vad gäller beskattning och omfattning, något som idag omöjliggör skattebefrielse. Skatterabatt kan idag ges till besök i instängda spinningsalar men inte för cykling i det fria som även innebär klimatsmart resande, är billigt, minskar trafikträngseln och stimulerar folkhälsan.

Regeringen presenterade den 31 oktober 2012 sin utredning om ökad och säkrare cykling (SOU 2012:70), som resulterat i ett antal förslag om bl.a. hur cykling kan främjas. Nu måste utredningen bli verklighet och det finns skäl att i sammanhanget ta upp frågorna om tjänstecykel och reglerna för friskvårdsredskap. Detta bör ges regeringen tillkänna.

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-27 Granskad: 2016-09-28 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)