Tillväxt i Västmanland

Motion 2010/11:N278 av Sven-Erik Österberg (S)

av Sven-Erik Österberg (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om arbete åt alla i Västmanland.1

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hållbar utveckling i Västmanland.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om infrastruktur i Västmanland.2

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kunskap i Västmanland.3

1 Yrkande 1 hänvisat till AU.

2 Yrkande 3 hänvisat till TU.

3 Yrkande 4 hänvisat till UbU.

Arbete åt alla

Arbete åt alla är själva grunden för välfärdssamhället och också grunden i den socialdemokratiska politiken. När fler jobbar och bidrar till våra gemensamma resurser kan vi investera i skolan, äldreomsorgen och miljön. Det är avgörande för Sveriges ekonomi, tillväxt och utveckling. Men arbete är inte bara grunden för samhället utan också för varje individ. Att växa, styra över sitt eget liv och ta sin del av det gemensamma ansvaret är avgörande för självkänslan och den egna utvecklingen.

Vi socialdemokrater har en politik för fler jobb. Vi vill förbättra möjligheterna för små och medelstora företag att växa genom att sänka skatten för de företag som anställer. Vi föreslår en omfattande modernisering av infrastruktur, bostäder och energisystem.

Nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet

Ungdomsarbetslösheten i Sverige är alarmerande hög och situationen i Västmanland är inget undantag. Många ungas väg in på arbetsmarknaden kantas av stängda dörrar istället för nya möjligheter.

Är du ung måste du gå utan jobb i 90 dagar innan du skrivs in i den så kallade jobbgarantin på Arbetsförmedlingen. Det är tre månader av orimlig väntan som för många leder till att avståndet till arbetsmarknaden ökar . Tiden ska ägnas åt jobbsökande, men skulle du exempelvis hitta en praktikplats på egen hand måste du ändå vänta tills tremånadersperioden är över innan du kan börja. Vi tycker att det är orimligt att neka ungdomar stöd under en så lång period. Unga måste få möjligheter att ta klivet fullt ut i vuxenlivet. Vi vill se till att unga arbetslösa från första dagen erbjuds stöd i form av utbildning eller praktik för att rustas för framtidens jobb.

Traineeprogram och praktikplatser för unga

Inom välfärdssektorn, främst inom vård och omsorg, kommer det om några år råda personalbrist på grund av stora pensionsavgångar. Ett sätt att komma till rätta med detta är att skapa traineeprogram för att underlätta generationsväxlingen och säkerställa kunskapsöverföring mellan generationer. Traineeprogram och praktikplatser kan leda till att unga väljer välfärdsyrken och till att kompetens inte går förlorad när någon går i pension.

Starta-eget-stöd också för unga

De entreprenörsidéer som finns hos unga måste stimuleras och uppmuntras. Många läser kursen Ung företagsamhet på gymnasiet där man under ett år startar, driver och avvecklar sitt företag. Men den som efter studenten vill starta ett eget företag måste vänta till 25-årsdagen för att få bidrag i uppstartsprocessen. Vi vill se ett starta-eget-stöd också för den som är under 25 år.

Hållbar utveckling

Vi socialdemokrater ska vara aktiva i arbetet för en positiv miljö- och klimatutveckling. Genom stöd till innovationer som leder till ny miljösmart teknik och nya tjänster möts de globala miljöhot som vi kommer att ställas inför under många år framöver. Det stärker det lokala näringslivets konkurrenskraft på den globala marknaden men förutsätter ökade insatser inom forskning och utveckling. Medvetenheten om vår miljö och vårt klimat har ökat bland människor, men fortfarande finns mycket att göra. Det är viktigt med visioner i arbetet för ett hållbart samhälle. Det finns en tydlig koppling mellan satsningar på det förnybara och framtidens jobb. Vi vill driva på utvecklingen genom att peka ut färdriktningen – ett hållbart Västmanland.

Framtidens energi måste vara förnybar

Vi vill skapa möjligheter för en långsiktigt hållbar och storskalig biogasutveckling i regionen. Transportsektorn är till stor del beroende av fossila drivmedel, och ökande transportflöden innebär en utmaning. Om uppsatta miljömål ska nås måste fossila bränslen bytas ut mot förnybara alternativ.

Ur ett lokalt perspektiv är biogasen mycket spännande, men samtidigt vill vi se en palett av olika lösningar, till exempel fler laddningsstolpar (el) i länet. En viktig förutsättning för att öka biogasproduktionen och skapa ett fungerande distributionssystem är att öka kunskapen om biogas i regionen. Vi vill att det ska finnas möjlighet att tanka biogas i hela Västmanlands län.

Utvinning av deponier

Ur avfallsdeponier med ett stort innehåll av organiskt avfall, vanligtvis hushållsavfall, kan deponigas utvinnas som kan användas i energi- och bränsleframställning. Det är sedan 2005 förbjudet att lägga organiskt avfall på deponi, men eftersom nedbrytningen tar mycket lång tid kommer utvinning av biogas från befintliga deponier att fortsätta i ett flertal år framöver. Deponier är något som på ett eller annat sätt måste hanteras av miljö- och säkerhetsskäl annars kan deponigas läcka ut i atmosfären, vilket bidrar till växthuseffekten samt orsakar svårsläckta bränder. Deponier innehåller även plaster, kemikalier etc. som kan leta sig ner i grundvattnet.

Lokala möjligheter till att bidra till energiomställning

Dagens el- och energimarknad domineras idag av ett fåtal aktörer och alldeles för få alternativ. Möjligheterna att lokalt producera energi måste förbättras för att få en mångfald av olika energislag. Vi vill att energieffektivisering är en viktig del vid nybyggnation av hus och att vi satsar på lågenergihus. Vi vill verka för småskalig lokal energiproduktion av flera förnybara energislag.

Infrastruktur

Infrastrukturen i Västmanland behöver utvecklas. Utgångspunkten är persontransporter och människors behov av arbete, studier, fritidsaktiviteter, och behovet av hållbara godstransporter. Vi måste förbättra möjligheten att tillgodose behovet för människor i Västmanland och dess närhet att röra sig allt längre för att hitta jobbet eller boendet som passar just dem. Väl fungerande infrastruktur är en förutsättning för att stärka näringslivets utveckling och skapa en hållbar tillväxt och göra Västmanland mer attraktivt som arbetsmarknad.

Kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och möjlig att använda för alla. Möjligheten att resa över kommun- och länsgräns för studier, arbete och boendependling har ökat markant de senaste åren. Denna utveckling skapar nya möjligheter men det krävs investeringar och nya samarbeten för att ge människor optimala förutsättningar att leva, jobba och utvecklas.

Vi vill ha tåg som kommer i tid samt fler tågavgångar och snabbare tåg. Vi vill att kollektivtrafiken ska öka i länet och att resandet ska gå smidigt till alla angränsande län.

Billigare att pendla

Idag är det dyrt att pendla över länsgränsen. I en allt större arbetsmarknadsregion får inte priset för att pendla i Mälardalsregionen vara ett hinder för människor att söka jobb på annan ort utanför länet. Idag är kostnaderna att pendla mellan till exempel Uppsala län och Stockholm betydligt billigare än att ta sig från vårt län till Stockholm. Detta hindrar tillväxt och människors möjlighet att ta jobb eller studera på annan ort. Vi vill få till ett Mälardalskort som innebär att pendlingen i Mälardalsregionen blir smidigare och billigare, oavsett aktör.

Fiber i varje buske

Den snabba tekniska utvecklingen har inneburit en revolution för möjligheterna till kommunikation, bildning och kulturupplevelser – och därmed ett lyft för demokratin. Vi måste se till att tekniken görs tillgänglig i hela länet. För att stärka möjligheterna att leva, jobba och bo i olika delar av vårt län är tillgången till Internet en faktor. Det ger möjligheter till hemarbete, för småföretagen, skolan och det livslånga lärandet. Vart du än bor i vårt län ska du ha möjlighet att få tillgång till bredband. Den digitala klyftan måste slutas. Vi ska arbeta för att tillgången till bredband finns oavsett var du bor i länet.

Kunskap

All utbildning i Sverige ska vara av hög kvalitet. Vårt fragmentiserade och högkvalificerade samhälle ställer allt högre krav på formell utbildning. En hög utbildningsnivå hos befolkningen har bidragit till svenska framgångar under decennier, och är central även för en fortsatt stark svensk utveckling.

Västmanland är ett industrilän med flera företag som tillhör de främsta i världen inom sina områden. För att behålla spetsegenskaper hos företagen krävs kunskap och kompetens. För att länet även fortsättningsvis ska vara framgångsrikt inom många områden behöver vi höja kunskapsnivån hos våra barn och unga. Alla barn, oavsett bakgrund, ska ges möjlighet att utvecklas till sin bästa förmåga och minst varannan ska läsa på högskola eller universitet. Vi ska konkurrera med kunskap och kompetens och inte låga löner.

Vi vill att möjligheterna för dem som vill komplettera sina kunskaper ska öka. Exempelvis komvux, yrkesvuxplatser och yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning samt validering, bedömning, värdering och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter, oavsett om kunskapen i fråga har vunnits inom eller utanför det formella utbildningsväsendet.

Vi vill att kunskapsnivån i Västmanlands län höjs. Vi vill integrera kärnämnen och karaktärsämnen för att alla ska kunna nå kunskapsmålen.

Vi vill att skolan utvecklas genom en satsning på nya undervisningsmetoder kombinerat med modern teknik, till exempel datorer och smartboards.

Vi vill att rektorns roll som pedagogisk ledare utvecklas.

Vi vill att alla arbetslösa ungdomar ska ges möjlighet att komplettera sina gymnasiebetyg, utan studielån (ungdomslyft).

Vi vill utveckla MDH:s (Mälardalens högskola) sjuksköterskeutbildning.

Stockholm den 25 oktober 2010

Sven-Erik Österberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)